icono-email icono-sitemap

Ercros obté un ebitda ordinari de 19,4 milions d’euros

El 2014, la xifra de negocis d'Ercros ha estat de 603,67 milions d'euros, un 3,4% inferior a l'aconseguida el 2013.

El principal factor que explica aquesta disminució és el menor preu de la sosa càustica i del PVC, en línia amb la caiguda observada en les commodities en general. El volum de negoci del quart trimestre també s'ha vist afectat per la substancial retallada de la retribució del servei d'interrompibilitat elèctrica que presta la societat i per la menor producció d'algunes plantes a causa de la força major declarada per un dels principals proveïdors i a activitats programades de manteniment.

FotoMuestra articulos2

Aquestes circumstàncies han afectat, principalment, al grup de negocis associats al clor, la seva facturació ha caigut un 6,1% entre els dos exercicis; els altres dos negocis, química
intermèdia i farmàcia, han millorat les seves vendes un 1,5% i un 1,4%, respectivament.

L'empenta d'aquests dos negocis ha impulsat a l'alça les exportacions que, amb un import de 294,06 milions d'euros, han suposat el 49% de les vendes totals (dos punts percentuals
més que el 2013). Així, mentre les vendes a Espanya han decrescut un 6,9%, les realitzades fora de les nostres fronteres han augmentat un 0,6%.

La Unió Europa és el principal mercat d'Ercros a l'exterior (28% de la facturació), si bé les zones en què més creixen les vendes són, per tercer any consecutiu, la resta del món
i, en menor mesura, la resta de països de l'OCDE.

El 2014, les despeses van ascendir a 592,36 milions d'euros i van ser un 0,6% inferiors ales de l'any anterior.

Dins d'aquest capítol, els aprovisionaments van caure un 2,7% impulsats pels menors costos de les matèries primeres, mentre que els subministraments -que es presenten inclosos en l'epígraf d' "Altres despeses d'explotació" -van romandre pràcticament estables (-0,5%).

Les despeses de personal, per la seva banda, van disminuir un 1,7%. Entre 2013 i 2014, la plantilla mitjana d'Ercros es va reduir en 80 persones com a conseqüència de l'aplicació de l'expedient de regulació d'ocupació (ERO) el 2013 i la venda de l'activitat de producció de fosfats per a l'alimentació animal el 2014. L'execució de l'esmentat ERO explica també
la diferència dels imports de les indemnitzacions laborals entre ambdós exercicis. A 31 de desembre de 2014, la plantilla d'Ercros estava integrada per 1.377 persones.

En el darrer trimestre de l'any, la companyia ha provisionat costos de naturalesa mediambiental en concepte de neteja de sòls, principalment, a la fàbrica de Flix i de restauració paisatgística a Cardona. Aquests costos, de caràcter no recurrent, s'han inclòs en l'epígraf d' "Altres despeses extraordinàries" i expliquen la diferència d'aquest epígraf entre 2013 (0,50 milions d'euros) i 2014 (5 milions d'euros).

Com s'ha assenyalat més amunt, l'últim trimestre de l'any s'ha vist significativament afectat per la coincidència de la rebaixa de l'abonament del servei d'interrompibilitat, la menor activitat industrial i la dotació de provisions per a la remediació ambiental de diversos centres.

Com a conseqüència de l'impacte d'aquests factors, l'ebitda ha passat de 28,45 milions d'euros el 2013 a 14,44 milions d'euros el 2014. La part no recurrent ha estat de -4,93 milions d'euros (0,57 milions d'euros el 2013), mentre que l'ebitda lligat a l'activitat ordinària de la companyia ha estat de 19,37 milions d'euros davant els 27,88 milions d'euros obtinguts l'any anterior.

Un cop considerades les amortitzacions i el deteriorament net d'actius, el Ebit resultant dóna una pèrdua de 5,01 milions d'euros enfront del Ebit positiu de 9,14 milions obtingut
el 2013.

El resultat financer ha estat de -7,50 milions d'euros, davant els -10,14 milions de l'any anterior, com a conseqüència de la reducció dels tipus d'interès i d'un menor recurs a l'endeutament.

La partida "Resultat de les activitats interrompudes" correspon al resultat de l'activitat de fabricació i comercialització de fosfats per a alimentació animal, la venda va tenir lloc l'abril de l'any passat i ha tingut un impacte de 0,81 milions d'euros en els comptes de 2014 i de -3,43 milions d'euros en les de 2013.

La rebaixa del tipus de gravamen de l'impost de societats, del 30 al 25%, ha tingut com a conseqüència el reconeixement d'un ingrés per impostos de 5,41 milions d'euros en el resultat de 2014 i la consegüent reducció de l'impost diferit comptabilitzat amb motiu de la compra del Grupo Aragonesas i del Grupo Derivados Forestales.

Tot això ens porta a un resultat de l'exercici de -6,29 milions d'euros, que es comparen amb els -3,75 milions d'euros de 2013.

En el balanç econòmic, s'observa una disminució dels actius no corrents de 8,20 milions d'euros per l'efecte de les amortitzacions i el menor import de les inversions realitzades, així com pel traspàs a "Actius corrents mantinguts per a la venda" dels actius de la fàbrica de Palos de la Frontera, sobre la qual l'empresa ha subscrit un compromís de venda.

El capital circulant s'ha reduït en 21,10 milions d'euros a causa principalment del cobrament del deute ajornat dels terrenys de El Hondón, per import de 18,23 milions d'euros.

La variació del patrimoni net, que ha disminuït en 4 milions d'euros, és conseqüència de l'impacte negatiu del resultat obtingut i de l'efecte positiu de les quatre ampliacions de capital dutes a terme al llarg del passat exercici, que han esmorteït l'impacte de les pèrdues.

El capital circulant s'ha reduït en 21,10 milions d'euros a causa principalment del cobrament del deute ajornat dels terrenys de El Hondón, per import de 18,23 milions
d'euros.

La variació del patrimoni net, que ha disminuït en 4 milions d'euros, és conseqüència de l'impacte negatiu del resultat obtingut i de l'efecte positiu de les quatre ampliacions de capital dutes a terme al llarg del passat exercici, que han esmorteït l'impacte de les pèrdues.

Al tancament de 2014, el deute financer net era de 99,52 milions d'euros, 24,32 milions d'euros menys que el 2013, després de l'amortització de la major part del deute financer amb proveïdors i d'altres línies de finançament. En el passat exercici, es va fer un nou càlcul del deute financer net, en el qual es va tenir en compte la totalitat dels dipòsits en garantia de deutes com a menor import del deute financer net.

El 2015, Ercros espera seguir reduint el nivell d'endeutament amb els recursos procedents de: (i) la venda de la fàbrica de Palos de la Frontera i la Salina de Huelva; (ii) la generació de flux d'efectiu de les seves operacions ordinàries i (iii) les noves ampliacions de capital que es duguin a terme.

El 31 d'octubre de 2014, Ercros va renovar la línia de factoring sindicat, per als propers tres anys, per la qual l'empresa obté línies de finançament de circulant per import de 102,15 milions d'euros. En aquesta renovació s'han millorat les condicions de finançament en incrementar el nombre de clients inclosos en el mateix i augmentar el percentatge de bestreta de les factures finançades. També s'ha renovat el préstec bilateral subscrit amb l'ICO, per un import de 10 milions d'euros, transformant-lo en un préstec a cinc anys, amortitzable anualment.

Ercros considera que el quart trimestre del 2014 ha estat un fet puntual, motivat per circumstàncies molt específiques i, en part, fora del control de l'empresa, que no haurien de repetir-se.

De fet, les perspectives per al 2015 són molt més favorables, com a conseqüència de la consolidació dels signes de recuperació de l'activitat econòmica que ja s'havien apuntat el 2014. Entre els factors que contribueixen a consolidar l'esperada millora dels resultats destaquen: la substancial revaluació del dòlar enfront de l'euro, que està tenint ja efectes significatius sobre l'activitat general de la companyia en els primers mesos de l'any i, en particular, sobre els negocis més exportadors, com són química intermèdia i farmàcia, i l'espectacular reducció del preu del petroli, que incideix de manera particular en el cost del gas natural. Pel costat contrari, cal anotar el major cost de la factura elèctrica per l'increment dels preus dels peatges i del pool, i per la menor bonificació pel servei d'interrompibilitat.


icon Descarregar document

btn news icona

Cercador de notícies

Arxiu

Btn galeriavideos-cat

Btn galeriaimatges-cat

Btn publicacions

Btn formularicontacte

Inicio
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar el nostre servei, si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Per a més informació consulti la nostra política de privacitat i avís legal