icono-email icono-sitemap

Información financiera

Barcelona, 10 de setembre de 2019. - De conformitat amb el que estableix l'article 228 del Reial Decret legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei del Mercat de Valors, Ercros, S.A. (d'ara endavant «Ercros»), i com a continuació del fet rellevant publicat el 3 de juliol de 2019 (número 279.820), mitjançant aquest escrit, comunica el següent:

FET RELLEVANT

Ercros informa que, amb data de 23 de agost de 2019, ha estat inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona l'escriptura de la reducció del seu capital social en 888.240 euros, corresponent a l'amortització de 2.960.800 d'accions pròpies, de 0,30 euros de valor nominal, representatives del 2,745% del capital social.

Les accions que es van a amortitzar van ser adquirides per la Societat en el marc de la política de retribució a l'accionista. Mitjançant l'amortització d'aquestes accions, els accionistes incrementen automàticament el seu percentatge de participació en el capital social.

Després de la present reducció, el capital social d'Ercros és de 31.474.746,30 euros i està representat per 104.915.821 accions.
Com a conseqüència d'aquesta operació, s'ha modificat l'article 3 dels estatuts socials d'Ercros que ha quedat redactat així:

«Article 3. Capital social
El capital social és trenta-un milions quatre-cents setanta-quatre mil set-cents quaranta-sis euros amb trenta cèntims (31.474.746,30 euros) i està representat cent quatre milions nou- centes quinze mil vuit-centes vint-i-una (104.915.821) accions ordinàries, de 30 cèntims d'euro (0,30 euros) de valor nominal cadascuna d'elles, que constitueixen una sola classe, estan totalment desemborsades i representades per mitjà d'anotacions en compte.»


icon Descarregar document

  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014

Informe anual

Informe Anual 2019
 
Anys anteriors

Comunicacions d'informació privilegiada i altra informació rellevant

Btn agendainversor-cat

Btn oficinaaccionistaCAT

Resum de la roda de premsa de presentació de resultats 2018.Antonio Zabalza, president d'Ercros
28 de febrer de 2019
Inicio
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar el nostre servei, si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Per a més informació consulti la nostra política de privacitat i avís legal