icono-email icono-sitemap

Información financiera

Barcelona, 24 de juny de 2020. - De conformitat amb allò que estableix l'article 227 del Reial Decret Legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Mercat de Valors, Ercros, S.A. (d'ara endavant «Ercros» o «la Societat»), i amb relació a les comunicacions d‘altre informació rellevant núm. 14, d'11 de febrer de 2020 i núm. 2.578, de 5 de juny de 2020, mitjançant aquest escrit, comunica la següent:

INFORMACIÓ RELLEVANT

El 5 de juny de 2020 la junta general ordinària d'accionistes de la Societat va aprovar una reducció del capital social en la quantia de 1.183.375,20 euros, mitjançant l'amortització de les 3.944.584 accions pròpies que posseeix la Societat en autocartera, de 0,30 euros de valor nominal, representatives del 3,76% del capital social.

El consell d'administració de la Societat celebrat el mateix 5 de juny de 2020, amb posterioritat a la junta d'accionistes, va acordar, en compliment d’allò aprovat per la junta en el punt tercer de l'ordre del dia, executar la reducció del capital social. Després d'aquesta operació, el capital social d'Ercros quedarà fixat en 30.291.371,10 euros, corresponent a 100.971.237 accions, de 0,30 euros de valor nominal.

Les accions que s’amortitzaran van ser adquirides per la Societat en el marc de la política de retribució a l'accionista per al període 2017-2020. Mitjançant l'amortització de les accions pròpies que Ercros té en autocartera, els accionistes veuran automàticament incrementat el seu percentatge de participació en el capital social.

La reducció de capital present es realitzarà amb càrrec a reserves voluntàries o de lliure disposició, realitzant la corresponent dotació d'una reserva per capital amortitzat, per import igual al valor nominal de les accions pròpies efectivament amortitzades, d’aquesta reserva només serà possible disposar-ne complint els requisits exigits per a la reducció del capital social, d'acord amb allò que preveu l'article 335 c) de la Llei de Societats de Capital. D'acord amb l'article esmentat, els creditors d'Ercros no disposaran del dret d'oposició que preveu l'article 334 de l'esmentada llei.

Així mateix, atès que les accions que s’amortitzaran són titularitat de la Societat en el moment de la reducció, la reducció no implicarà la devolució d'aportacions.

Els anuncis de reducció de capital preceptius s’han publicat avui al Butlletí Oficial del Registre Mercantil («Borme») i a la pàgina web corporativa d'Ercros (www.ercros.es). Posteriorment, es procedirà a l'atorgament de la escriptura pública de reducció de capital corresponent i a la modificació dels estatuts socials i la seva inscripció en el Registre Mercantil de Barcelona, la qual cosa serà objecte de la comunicació d'informació rellevant corresponent.


icon Descarregar document
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014

Prox-resultados-jul 2021-CAT

Informe anual

Ercros Informe Anual 2020 CAT
 
Anys anteriors

Comunicacions d'informació privilegiada i altra informació rellevant

Btn agendainversor-cat

Btn oficinaaccionistaCAT

Resum de la roda de premsa de presentació de resultats 2018.Antonio Zabalza, president d'Ercros
28 de febrer de 2019
Inicio
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar el nostre servei, si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Per a més informació consulti la nostra política de privacitat i avís legal