icono-email icono-sitemap

Capital social

El capital social d'Ercros, S.A, subscrit i totalment desemborsat, ascendeix actualment a 32.362.986,30 euros i està representat per 107.876.621 accions ordinàries, de 0,30 euros de valor nominal, que cotitzen al mercat continu de les borses de Barcelona, Bilbao, Madrid i València.

Totes les accions són ordinàries al portador, emeses en una única sèrie, amb idèntics drets per als seus tenidors (totes les accions tenen dret a vot excepte les que la Societat posseeix en autocartera) i representades mitjançant anotacions en compte.

btn-evol capital social-CAT Autocartera btn btn-participacions significatives

 

 

En xifres

  • Capital social: 32.362.986,30 €
  • Accions: 107.876.621 acccions ordinàries al portador
  • Valor nominal: 0,30 €
  • Cotitzada al mercat continu de les Borses de Valors de Barcelona, Bilbao, Madrid i València

.

Btn oficinaaccionistaCAT

Btn preguntes-freq

Inicio