Fets rellevants

Anunci de compra d’accions pròpies

Barcelona 20 de març de 2018. - De conformitat amb el que estableix l'article 228 del Reial Decret Legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Mercat de Valors, Ercros, SA (En endavant, "la Societat"), mitjançant aquest escrit comunica el següent

FET RELLEVANT

Com a continuació del fet rellevant (núm. 262.474), publicat l'1 de març de 2018, la Societat informa que, a l'empara del tercer programa de recompra d'accions pròpies per amortitzar, durant el període transcorregut entre el 13 de març de 2018 i el 19 de març de 2018, ha dut a terme la compra de 139.222 accions pròpies.

Llegeix més...

Rectificació de l’anunci de compra d'accions pròpies

Barcelona, 14 de març de 2018. - De conformitat amb el que estableix l'article 228 del Reial Decret Legislatiu 4/2015, del 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Mercat de Valors, Ercros, S.A. (en endavant, "la Societat"), mitjançant aquest escrit comunica el següent

FET RELLEVANT

Com a continuació del fets rellevants (núm. 255.034 i 262.474) publicats el 26 de juliol de 2017 i l’1 de març de 2018, respectivament, la Societat informa que, a l'empara del segon programa de recompra d'accions pròpies per amortitzar, durant el període transcorregut entre el 6 de març de 2018 i el 9 de març de 2018, ha dut a terme la compra de 108.110 accions pròpies.

Llegeix més...

Anunci de compra d’accions pròpies

Barcelona, 14 de març de 2018. - De conformitat amb el que estableix l'article 228 del Reial Decret Legislatiu 4/2015, del 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Mercat de Valors, Ercros, S.A. (en endavant, "la Societat"), mitjançant aquest escrit comunica el següent

 
FET RELLEVANT

Com a continuació del fet rellevant (núm. 255.034) publicat el 26 de juliol de 2017, la Societat informa que, a l'empara del segon programa de recompra d'accions pròpies per amortitzar, durant el període transcorregut entre el 6 de març de 2018 i el 12 de març de 2018, ha dut a terme la compra de 137.110 accions pròpies.

Llegeix més...

Anunci de compra d’accions pròpies

Barcelona, 7 de març de 2018. - De conformitat amb el que estableix l'article 228 del Reial Decret Legislatiu 4/2015, del 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Mercat de Valors, Ercros, S.A. (en endavant, "la Societat"), mitjançant aquest escrit comunica el següent

FET RELLEVANT

Com a continuació del fet rellevant (núm. 255.034) publicat el 26 de juliol de 2017, la Societat informa que, a l'empara del segon programa de recompra d'accions pròpies per amortitzar, durant el període transcorregut entre el 26 de febrer de 2018 i el 5 de març de 2018, ha dut a terme la compra de 168.000 accions pròpies.

Llegeix més...

El consell d'Ercros aprova el 3er. programa de recompra d'autocartera

Barcelona, ​​1 de març de 2018. - Vista la proximitat de la finalització del segon programa de recompra d'accions pròpies –donat que està previst arribar en pocs dies al límit d'inversió contemplat, de 6 milions d'euros– el consell d'administració de la Societat, a la sessió celebrada el 23 de febrer de 2018, ha aprovat el tercer programa de recompra d'autocartera, a l'empara de l'autorització que li va ser conferida per la junta general ordinària d'accionistes del 23 de juny de 2017, en els següents termes:

Llegeix més...

btn news icona

Cercador

Arxiu

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.

.

Btn oficinaaccionistaCAT

Inicio