icono-email icono-sitemap

Comunicacions d'informació privilegiada i altra informació rellevant

Anunci de compra d'accions pròpies

Barcelona, 4 de juliol de 2022. - De conformitat amb el que estableix l'article 227 del Reial Decret Legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Mercat de Valors, Ercros, S.A. (En endavant, “la Societat”), mitjançant aquest escrit comunica la següent


INFORMACIÓ RELLEVANT

El 22 de juny del 2022 va finalitzar el sisè programa de recompra d'accions pròpies. A aquesta data, la Societat posseïa 4.372.048 accions en autocartera (4,33%) que estan en procés de ser amortitzades en execució de l'acord de reducció de capital aprovat per la junta general d'accionistes celebrada el 10 de juny de 2022.

Llegeix més...

Ercros inicia una reducció del 4,33% del seu capital social mitjançant l’amortització d’autocartera

Barcelona, 1 de juliol de 2022. - De conformitat amb allò que estableix l'article 227 del Reial Decret Legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Mercat de Valors, Ercros, S.A. (d'ara endavant «Ercros» o «la Societat»), i amb relació a les comunicacions d’altre informació rellevant núm. 14, d'11 de febrer de 2020, núm. 9.962, d’11 de juny de 2021 i núm. 16.752, de 10 de juny de 2022, mitjançant aquest escrit, comunica la següent:

INFORMACIÓ RELLEVANT

El 10 de juny de 2022 la junta general ordinària d'accionistes de la Societat va aprovar una reducció del capital social en la quantia de 1.311.614,40 euros, mitjançant l'amortització de les 4.372.048 accions pròpies que posseeix la Societat en autocartera, de 0,30 euros de valor nominal, representatives del 4,33% del capital social.

El consell d'administració de la Societat celebrat el mateix 10 de juny de 2022, amb posterioritat a la junta d'accionistes, va acordar, a la vista d’allò aprovat per la junta en el punt tercer de l'ordre del dia, executar la reducció del capital social. Després d'aquesta operació, el capital social d'Ercros quedarà fixat en 28.979.756,70 euros, corresponent a 96.599.189 accions, de 0,30 euros de valor nominal.

Les accions que s’amortitzaran van ser adquirides per la Societat en el marc de la política de retribució a l'accionista per al període 2021-2024. Mitjançant l'amortització de les accions pròpies que Ercros té en autocartera, els accionistes veuran automàticament incrementat el seu percentatge de participació en el capital social.

La reducció de capital present es realitzarà amb càrrec a reserves voluntàries o de lliure disposició, realitzant la corresponent dotació d'una reserva per capital amortitzat, per import igual al valor nominal de les accions pròpies efectivament amortitzades, d’aquesta reserva només serà possible disposar-ne complint els requisits exigits per a la reducció del capital social, d'acord amb allò que preveu l'article 335 c) de la Llei de Societats de Capital. D'acord amb l'article esmentat, els creditors d'Ercros no disposaran del dret d'oposició que preveu l'article 334 de l'esmentada llei.

Així mateix, atès que les accions que s’amortitzaran són titularitat de la Societat en el moment de la reducció, la reducció no implicarà la devolució d'aportacions.

Els anuncis de reducció de capital preceptius s’han publicat avui al Butlletí Oficial del Registre Mercantil («Borme») i a la pàgina web corporativa d'Ercros (www.ercros.es). Posteriorment, es procedirà a l'atorgament de l’escriptura pública de reducció de capital corresponent i a la modificació dels estatuts socials i la seva inscripció en el Registre Mercantil de Barcelona, la qual cosa serà objecte de la comunicació d'informació rellevant corresponent.

Acords aprovats per la Junta d'Accionistes

Barcelona, 10 de juny de 2021.icon Descarregar document 1419242601 Flag of Spain

Intervenció del president a la junta ordinària d’accionistes 2022

Barcelona, 10 de juny de 2021.icon Descarregar document1419242601 Flag of Spain

Ercros ha aprovat una retribució a l'accionista de 21,5 milions d'euros, la més alta de la seva història, que suposa un payout del 50%

Barcelona, 10 de juny de 2022. - La junta general d’accionistes d’Ercros, que s’ha celebrat avui a Barcelona, per primera vegada de forma presencial després de la pandèmia, ha aprovat totes les propostes d’acord presentades pel consell d’administració.

Destaca entre elles la retribució a l'accionista amb càrrec al resultat del 2021, l'import del qual ascendeix a 21,50 milions d'euros, el més alt meritat mai per Ercros per aquest concepte i que suposa el 50% dels 43 milions d'euros del benefici obtingut el 2021. La junta ha aprovat, d'una banda, el pagament d'un dividend de 0,085 euros per acció, que comporta un desemborsament de 8,2 milions d'euros (el 19% del benefici) i que es farà efectiu el proper 22 juny; i, de l'altra, l'amortització de 4.372.048 accions que posseeix la Societat en autocartera, la compra de les quals ha suposat un desemborsament de 13,3 milions euros (el 31% del benefici).

Llegeix més...

btn news icona

Cercador

Arxiu

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.

.

Btn oficinaaccionistaCAT

Inicio
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar el nostre servei, si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Per a més informació consulti la nostra política de privacitat i avís legal