icono-email icono-sitemap

Ercros informa de la reducció del capital social mitjançant l’amortització d'accions pròpies

Barcelona, ​4 de juliol de 2018. - De conformitat amb el que estableix l'article 228 del Reial Decret Legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Mercat de Valors, Ercros, S.A. (d'ara endavant «Ercros» o «la Societat»), i amb relació als fets rellevants núm. 255034, de 26 de juliol de 2017, núm. 262474, d'1 de març de 2018, i núm. 26.853, de 9 de maig de 2018, mitjançant aquest escrit, comunica el següent:

FET RELLEVANT

El 15 de juny de 2018 va ser aprovada per la junta general ordinària d'accionistes de la societat una reducció de capital social de 930.897 euros, mitjançant l'amortització de les 3.102.990 accions que posseeix la Societat en autocartera, de 0,30 euros de valor nominal cadascuna d'elles, representatives del 2,796% del capital social.

El consell d'administració de la Societat celebrat el mateix 15 de juny de 2018, amb posterioritat a la junta general ordinària d'accionistes, va acordar, en compliment de l'acordat per la junta general en el punt segon de l'ordre del dia, executar la reducció de capital social en la quantia de 930.897 euros. Després d'aquesta operació, el capital social d'Ercros quedarà fixat en 32.362.986,30 euros, corresponent a 107.876.621 accions ordinàries, de 0,30 euros de valor nominal cadascuna d'elles.

Les accions que s’amortitzaran van ser adquirides per la Societat en el marc de la política de retribució a l'accionista per al període 2017-2020. Mitjançant l'amortització de les accions que Ercros té en autocartera, els accionistes veuen automàticament incrementat el seu percentatge de participació en el capital social.

La present reducció de capital es realitzarà amb càrrec a reserves voluntàries o de lliure disposició, realitzant la corresponent dotació d'una reserva per capital amortitzat per import igual al valor nominal de les accions pròpies efectivament amortitzades, de la qual només serà possible disposar complint amb els requisits exigits per a la reducció del capital social, d'acord amb el que preveu l'article 335 c) de la Llei de Societats de Capital. D'acord amb l'article esmentat, els creditors d'Ercros no disposaran el dret d'oposició que preveu l'article 334 de l'esmentada llei.

Així mateix, atès que les accions a amortitzar seran titularitat de la Societat en el moment de la reducció, aquesta no implicarà la devolució d'aportacions.

Els preceptius anuncis de reducció de capital es publiquen avui al Butlletí Oficial del Registre Mercantil («Borme») i a la pàgina web corporativa d'Ercros (www.ercros.es). Posteriorment, es procedirà a l'atorgament de la corresponent escriptura pública de reducció de capital i modificació dels Estatuts Socials i la seva inscripció en el Registre Mercantil de Barcelona, ​la qual cosa serà objecte de la corresponent comunicació d'informació rellevant.


icon Descarregar document

btn news icona

Cercador de notícies

Arxiu

Btn galeriavideos-cat

Btn galeriaimatges-cat

Btn publicacions

Btn formularicontacte

Inicio
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar el nostre servei, si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Per a més informació consulti la nostra política de privacitat i avís legal