icono-email icono-sitemap

Ercros obté un benefici de 4,4 milions d'euros en el primer semestre del 2020 malgrat la la crisi del COVID-19

A.             FETS CLAU DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020

1.          En els mesos de maig i juny Ercros va recuperar de forma gairebé completa el volum de vendes mensual que tenia abans del COVID-19. Enfront de la forta caiguda del 30,4% experimentada a l'abril de 2020 respecte del mateix mes de l'any anterior, la caiguda semestral de les tones venudes ha quedat reduïda al 13,8%.

1 - tones

2.          Al juny de 2020 Ercros va facturar pràcticament el mateix que la mitjana dels dos primers mesos de l'any, quan el COVID-19 encara no s'havia manifestat: 49,3 milions € versus 50,0 milions €. La recuperació de les vendes de maig i juny deixa la caiguda semestral de la facturació en un 18,7%, una caiguda semblant a la del 13% que ja abans del COVID-19 venia experimentant a causa del descens del preu de la sosa i d'altres productes, a conseqüència d'unes matèries primeres més barates.

2 - xifra

3.          Per causa del COVID-19, la contribució (vendes menys costos variables) va baixar al març i abril respecte dels mateixos mesos de l'any anterior: un 8,3% i un 22,5% respectivament. Però al maig i juny es va situar pràcticament en els mateixos nivells de 2019, deixant la caiguda del semestre en el 6,6%. En termes absoluts, un descens de 7,8 milions €.

3 - contribucio

4.          Atès que la contribució va caure menys que les vendes, el marge de contribució (la contribució per € facturat) del primer semestre de 2020 va ser superior al del primer semestre de 2019: 38,0% versus 32,8%. En el primer semestre de 2020, el marge de contribució va augmentar de mitjana 5,2 punts de percentatge.

4-marge

5.          L’ebitda ajustat del primer semestre de 2020 va ser de 25,96 milions €, mentre que l’ebitda ajustat del mateix període de 2019 va ser de 31,64 milions €: un descens semestral del 17,9%. Aquest descens percentual equival, en termes absoluts, a 5,7 milions €, una mica menys que el descens de la contribució (7,8 milions), gràcies al bon comportament dels costos fixos.

5-ebidta CAT

6.          El resultat del primer semestre de 2020 va ser de 4,4 milions €, 6,1 milions menys que el del mateix període de 2019. La diferència és semblant al descens de l’ebitda (5,7 milions) i de la contribució (7,8 milions).

7.          Al final del primer semestre de 2020, el deute financer net (DFN) ascendia a 108,8 milions €, 1,4 milions menys que el DFN al tancament de l'exercici 2019.

8.          Malgrat la crisi provocada pel COVID-19, els recursos generats per l'empresa en el primer semestre de 2020 han aportat la liquiditat necessària per atendre puntualment les seves obligacions. El flux de caixa lliure generat va ser 14,9 milions €, import molt superior als 1,3 milions € generats en el mateix període de 2019. Aquests recursos han permès retribuir a l'accionista per import de 12,8 milions € i reduir el DFN en 1,4 milions €.

9.          Al 30 de juny de 2020, Ercros disposava de liquiditat per import de 63,9 milions €, dels quals 27,0 milions corresponen a tresoreria i 36,9 milions a préstecs no disposats.

10.       A més dels efectes del mercat sobre vendes, marges i resultats examinats més amunt, els costos directes del COVID-19 en el primer semestre de 2020 van ascendir a 1,8 milions €, dels quals 0,5 milions van ser per comprar material de protecció i seguretat, 0,7 milions per a altres despeses d'explotació, i els 0,6 milions restants corresponen a la pèrdua per deteriorament del valor d'actius financers (concretament, comptes a cobrar).

B.             COMPTE DE RESULTATS

Malgrat els efectes adversos ocasionats per la pandèmia del COVID-19 sobre l'activitat econòmica mundial, Ercros va finalitzar el primer semestre de 2020 amb un benefici de 4,4 milions € i un resultat brut d'explotació (ebitda) de 24,2 milions €, totes dues xifres en la part alta de les estimacions publicades el 3 de juny.

En el punt àlgid d'aquesta pandèmia a Espanya, Ercros va mantenir actives totes les seves instal·lacions per la seva condició de servei essencial i va poder satisfer les necessitats dels seus clients, si bé va haver d'adaptar puntualment el ritme de fabricació d'alguns productes, principalment de la divisió de química intermèdia, per ajustar-lo a la menor demanda.

La crisi ocasionada pel COVID-19 va impactar, fonamentalment, sobre el volum de productes venuts (que va descendir un 13,8% entre el primer semestre de 2019 i de 2020). Pràcticament tota la cartera de productes d’Ercros es va veure afectada per la caiguda de la demanda, amb l'excepció dels de la divisió de farmàcia.

En conseqüència, entre l'1 de gener i el 30 de juny de 2020, les vendes de productes han aconseguit els 279,8 milions € enfront dels 344 milions € en el mateix període de 2019, una disminució del 18,7%.

La caiguda de les vendes es va concentrar en la segona meitat de març i a l'abril. Els productes amb unes majors caigudes de volum van ser el PVC, les resines i el ATCC, que es destinen a la construcció, la indústria del moble i el tractament d'aigües de piscines, respectivament. Però al seu torn, aquests productes van ser els que en els mesos de maig i juny van mostrar les taxes més altes de recuperació, havent aconseguit ja al juny nivells de venda similars (i en alguns casos superiors) als anteriors al COVID-19.

El mercat mundial de la sosa càustica -el producte amb més incidència sobre els resultats d’Ercros- va posar en evidència en el segon trimestre de 2020 una certa manca d'oferta a conseqüència de la menor taxa d'ocupació de les plantes de producció de clor-sosa, la qual cosa va empènyer el seu preu a l'alça. No obstant això, la recuperació del PVC apuntada més amunt està provocant un augment de la demanda de clor i, per tant, de l'ocupació de les plantes de clor-sosa, fet que comporta l'aparició d'un major volum de sosa en el mercat. És previsible que en el tercer trimestre de 2020 el preu d'aquest producte es redueixi respecte del nivell del segon trimestre, encara que probablement quedi per sobre del nivell del primer trimestre.

En el capítol dels ingressos, cal destacar la caiguda del 33,1% de l'epígraf «Prestació de serveis» degut, principalment, al fet que Ercros no es va adjudicar cap lot del servei d’interrumpibilidad per causa del baix preu resultant de la subhasta corresponent al primer semestre de 2020, que no compensava el lucre cessant més els costos d’aturada i arrencada de les plantes de electròlisi. També es van reduir els serveis prestats a tercers per causa de la seva menor demanda.

L'efecte de la menor facturació va poder ser parcialment compensat per la reducció generalitzada del preu dels aprovisionaments i els subministraments, l'import dels quals es va reduir entre el primer semestre de 2019 i el primer semestre de 2020 un 27,3%. En concret, les principals matèries primeres -electricitat, metanol i etilè- van reduir el seu preu més del 25% en aquest període.

La forta baixada dels costos variables, per sobre de la reducció dels preus dels productes venuts, ha permès una millora de 5,2 punts percentuals del marge de contribució unitària. Mesurem el marge de contribució com la suma de les vendes i la prestació de serveis, menys la suma dels costos variables i de la reducció d'existències, tot això expressat com a percentatge de la xifra de negocis. Aquest percentatge ha passat del 32,8% en el primer semestre de 2019, al 38% en el primer semestre d’aquest exercici.

Les despeses de personal van ascendir a 42,3 milions €, un augment del 0,9%. Aquesta variació és inferior a l'increment salarial del 2,5% previst en el conveni col·lectiu.

Finalment, destaca la dotació de provisions i altres despeses, per import de 1,9 milions €, a conseqüència de l'actualització dels costos -previstos i incorreguts- per les tasques de desmantellament de les plantes d'electròlisi de mercuri.

L'evolució dels ingressos i les despeses ha generat un ebitda de 24,2 milions €, un 18,7% inferior a l'obtingut en el primer semestre de 2019, que va ser de 29,7 milions €. Si considerem l’ebitda ajustat (ebitda menys les partides de caràcter extraordinari), aquesta diferència es redueix al 17,9%.

L’ebitda total menys les amortitzacions, per valor de 14,7 milions €, porta a un resultat net d'explotació (ebit) de 9,5 milions € enfront d'un ebit de 16,7 milions € en el primer semestre de 2019.

Les despeses financeres –per import de 3,8 milions €– estan en línia amb les del primer semestre de 2019, i la despesa per l'impost als guanys registrat, d’1,3 milions €, és 1,1 milions inferior a la registrada en el mateix període de 2019. Al 30 de juny de 2020, Ercros encara disposa d'actius per impost diferit no registrats per import de 65,1 milions €.

El benefici del primer semestre de 2020, 4,4 milions €, ha quedat en la part alta de la previsió avançada per la companyia. Encara que és inferior al del mateix període de 2019, 10,5 milions €, cal considerar-ho com un bon resultat si es té en compte la situació de crisi causada pel COVID-19.

Compte de pèrdues i guanys consolidada

Milers d’euros

1S

2020

1S

2019

Variació (%)

Ingressos

296.935

365.557

-18,8

Venda de productes

279.789

344.017

-18,7

Prestació de serveis

10.324

15.440

-33,1

Altres ingressos

6.676

4.366

52,9

Reversió de provisions e ingressos extraordinaris

146

1.734

-

Despeses

-272.774

-335.849

-18,8

Aprovisionaments

-133.323

-181.353

-26,5

Subministraments

-34.634

-49.637

-30,2

Reducció d’existències

-12.046

-10.538

14,3

Despeses de personal

-42.259

-41.865

0,9

Altres despeses d’explotació

-48.564

-48.794

-0,5

Dotació de provisions i despeses extraordinàries

-1.948

-3.662

-46,8

Ebitda

24.161

29.708

-18,7

Amortitzacions

-14.663

-13.047

12,4

Ebit

9.498

16.661

-43,0

Resultat financer

-3.800

-3.789

0,3

Resultat abans d’impostos

5.698

12.872

-55,7

Impostos als guanys

-1.324

-2.379

-44,3

Resultat del període

4.374

10.493

-58,3


Conciliació de l’ebitda

Miles d’euros

1S

2020

1S

2019

Variació (%)

       
Ebitda

24.161

29.708

-18,7

Partides atípiques d’ingrés

-146

-1.734

-91,6

Partides atípiques de despesa

1.948

3.662

-46,8

Ebitda ajustat

25.963

31.636

-17,9

C.             RESULTATS PER NEGOCIS

Per negocis, la divisió de farmàcia va ser la que va tenir l'evolució més favorable al llarg del primer semestre, gràcies a que, en general, tant els preus de venda dels productes finals com els volums van augmentar. L'única dada moderadament adversa d'aquest negoci va ser l'encariment de les matèries intermèdies. Malgrat això, el primer semestre de 2020 va ser el millor de la història del negoci: les vendes van augmentar un 13,2% i l’ebitda, un 18,5%. Aquesta divisió és també la que presenta la millor ràtio entre l’ebitda i les vendes, que en aquest primer semestre va fregar el 20%.

En la divisió de química intermèdia, la caiguda de la facturació (22,6%) va ser major que la de l’ebitda (7,5%) atès que els productes finals van poder defensar parcialment el seu preu malgrat la caiguda del cost de les matèries primeres, i evitar d'aquesta manera un major deteriorament dels marges. El marge de l’ebitda (ebitda sobre vendes) va augmentar fins al 8,7% enfront del 7,3% del primer semestre de 2019. En aquesta divisió -les vendes en els mercats asiàtics i americans de la qual suposen un alt percentatge del total- la crisi del COVID-19 va marcar el seu punt més baix al maig, per la qual cosa, exceptuant les resines, la recuperació està sent més gradual que en els altres dos negocis.

En la divisió de derivats del clor, les vendes de productes van retrocedir un 21,2% en comparació amb el mateix període de l'any anterior, empeses per la baixada del preu de la sosa càustica (recordi's que durant el primer semestre de 2019 el preu d'aquest producte encara estava en la part alta del cicle) i pel menor volum de PVC venut al març i l’abril per causa del COVID-19. Malgrat el moderat cost de l'electricitat, l’ebitda va caure un 33% i el marge de l’ebitda va passar del 8,8% del primer semestre de 2019 al 7,5% del mateix període de 2020.

Resultats dels negocis

Milers d’euros

1S2020

1S2019

Variació

(%)

Divisió de derivats del clor

Vendes de productes

167.585

212.586

-21,2

Ebitda ajustat

12.493

18.639

-33,0

Ebitda ajustat/vendes de productes (%)

7,5

8,8

 -

Divisió de química intermèdia

 
Vendes de productes

79.046

102.134

-22,6

Ebitda ajustat

6.859

7.417

-7,5

Ebitda ajustat/vendes de productes (%)

8,7

7,3

-

Divisió de farmàcia

Vendes de productes

33.158

29.297

13,2

Ebitda ajustat

6.611

5.580

18,5

Ebitda ajustat/vendes de productes (%)

19,9

19,0

-


D.             ANÀLISI ECONÒMICA DEL BALANÇ

Per a una millor anàlisi i comparació, Ercros utilitza com a eina de gestió l'anàlisi econòmica del balanç, que s'obté a partir de determinades reclassificacions de presentació de l'estat de situació financera a fi de reduir el nombre de magnituds operatives.

Entre el 31 de desembre de 2019 i el 30 de juny de 2020, els actius no corrents van augmentar 3,8 milions € per causa de les inversions realitzades. Al llarg del primer semestre de 2020 es van desemborsar 16,9 milions € per pagar inversions.

Per part seva, el capital circulant ha disminuït en 17,0 milions €, una caiguda del 26,2%, per la reducció de les existències, el menor saldo de clients derivat de la menor facturació i l'ampliació del tram sense recurs del nou contracte de factoring sindicat.

Malgrat el benefici obtingut, de 4,4 milions €, el patrimoni total va disminuir 9,8 milions € (el -3,3%) fins als 282,3 milions €, per causa de la compra d’autocartera (8,7 milions €), al dividend íntegre (5,0 milions €) i a la prima d'assistència a la junta (0,3 milions €).

Al final del primer semestre de 2020, el deute financer net pujava a 108,8 milions €, un 1,3% inferior al deute financer net existent al tancament de 2019.

Les provisions i altres deutes, d’altra banda, s'han reduït 2,1 milions € pels pagaments efectuats en el semestre, principalment, pel desmantellament d'antigues plantes de producció i el sanejament de sòls.

Anàlisi econòmica del balanç

Milers d’euros

30-06-20

31-12-19

Variació

(%)

       
Actius no corrents

363.470

359.713

1,0

Capital circulant

47.876

64.870

-26,2

Actius corrents

159.219

184.470

-13,7

Passius corrents

-111.343

-119.600

-6,9

Recursos empleats

411.346

424.583

-3,1

     
Patrimoni total

282.327

292.083

-3,3

Deute financer net

108.756

110.171

-1,3

Provisions i altres deutes

20.263

22.329

-9,3

Origen de fons

411.346

424.583

-3,1

E.              PREVISIÓ PER AL SEGON SEMESTRE

En el primer semestre de 2020, Ercros ha posat de manifest la seva fortalesa i capacitat d'adaptació enfront dels efectes de la pandèmia del COVID-19 gràcies a l'esforç de reestructuració i modernització dut a terme en els últims anys. Per a la resta de l'exercici, si el desconfinament a nivell mundial s'executa amb èxit i no es produeixen rebrots significatius, Ercros estima una ràpida recuperació de l'activitat atès que la crisi del coronavirus ha estat el resultat d'una circumstància sobrevinguda que ha actuat en un context econòmic raonablement sa. De fet, al gener i febrer l'activitat dels negocis es va desenvolupar d'acord amb les previsions llavors existents, i al maig i juny, com s'ha vist més amunt, una part important dels productes de la companyia va aconseguir nivells de demanda similars als anteriors al COVID-19. Les dades parcials que tenim sobre el mes de juliol apunten al fet que la recuperació s'està mantenint sota les mateixes pautes de maig i juny.

Malgrat això, hem de constatar que en aquests moments el nivell d'incertesa sobre l'evolució de la pandèmia continua sent alt, particularment per l'estesa incidència de rebrots significatius a Espanya i a altres països. Esperem que aquests rebrots no es desenvolupin fins a una segona ona de la pandèmia i que només suposin un petit retard de la tornada a la plena normalitat sanitària i econòmica. Mentrestant, continuarem aplicant els procediments de gestió que tanta efectivitat han mostrat en el primer semestre, i esperem poder mantenir-nos en el camí de recuperació ja apuntat pels mesos de maig i juny.

El preu de la sosa, una vegada finalitzat el repunt dels últims tres mesos, torna a la seva anterior tendència a la baixa. Però també hi ha clars factors positius, que estem ja observant i que hem de destacar: la ràpida recuperació del PVC, el ATCC i les resines, i la bona marxa dels principis actius farmacèutics, així com un millor comportament (recuperació gradual) dels poliols i el paraformaldehíd de la divisió de química intermèdia. També és un factor positiu destacable el manteniment dels moderats preus dels principals consums, amb l'electricitat al capdavant.

Barcelona, 31 de juliol de 2020


icon Descarregar document

btn news icona

Cercador de notícies

Arxiu

Btn galeriavideos-cat

Btn galeriaimatges-cat

Btn publicacions

Btn formularicontacte

Inicio
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar el nostre servei, si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Per a més informació consulti la nostra política de privacitat i avís legal