icono-email icono-sitemap

Preguntes freqüents

La companyia

En quin sector d’activitat opera Ercros?

Ercros opera en el sector químic i és la primera empresa nacional de química bàsica.

Accedeixi a més informació a l'apartat Sobre Ercros.

Quants centres de producció formen part d’Ercros i on estan ubicats?

Ercros disposa de 11 centres productius ubicats a diverses zones del territori espanyol. (Veure Mapa).

La corporació del grup es troba a Barcelona (Av. Diagonal 593-595, 2ª planta, 08014 Barcelona).

Accedeixi a més informació a l'apartat  Negocis i productes.

Quins són els principals productes que fabrica?

Entre els principals productes que fabrica la companyia estan els productes de química bàsica (PVC, sosa càustica, clor, hipoclorit sòdic, clorat sòdic, fosfat dicàlcic i cloroisocianurats), química intermèdia (coles i resines, compostos per emmotllar, pentaeritritol, formaldehid i els seus derivats) i els principis actius farmacèutics.

Accedeixi a més informació a l'apartat   Productes.

En quins mercats opera?

Ercros centra la seva política comercial tant en les exportacions com en la demanda interna.

Pel que fa a les exportacions, suposen pràcticament la meitat de les vendes del grup: la Unió Europea és el principal mercat de la companyia a l’exterior (França, Alemanya, Itàlia, Portugal i Regne Unit són cinc dels deu primers destins de les exportacions d’Ercros) seguit de les vendes a països de l’OCDE, entre els quals destaquen Turquia i els EE.UU, i de la resta del món, principalment Índia, la Xina i Rússia.

Per divisions, la Divisió de Farmàcia és el negoci que tradicionalment més ven a l’exterior (aproximadament el 83% de les seves vendes) seguit de la Divisió de Química Intermèdia (amb un 61%). A la resta de Divisions, la seva facturació segueix sent més important a Espanya tot i que les vendes fora de les nostres fronteres augmenten paulatinament.

La informació sobre els principals mercats en els quals opera la compañnyi està disponible a l'apartat Mercats.

Quants empleats té la companyia?

La companyia té una plantilla formada per 1.475 persones.

Accedeixi a més informació a l'apartat  Recursos humans.

Membres del consell d’administració i de les comissions

Composició del consell d'administració:

Nom

Càrrec

Tipus

Antoni Zabalza Martí

President-Conseller Delegat

Executiu

Laureano Roldán Aguilar

Vocal

Extern "Altres"

Eduardo Sánchez Morrondo

Vocal

Independent

Lourdes Vega Fernández

Vocal

Independent

Jordi Dagà Sancho

Vocal

Independent

 

Composició de la comissió d'auditoria:

Nom

Càrrec

Tipus

Jordi Dagà Sancho

President

Independent

Lourdes Vega Fernández

Vocal

Independent

Laureano Roldán Aguilar

Vocal

Extern "Altres"

Xavier Álvarez García

Auditor intern

 

 

Composició de la comissió de nomenaments i remuneració:

Nom

Càrrec

Tipus

Lourdes Vega Fernández

Presidenta

Independent

Jordi Dagà Sancho

Vocal

Independent

Eduardo Sánchez Morrondo

Vocal

Altres externs

 

Accedeixi a més informació a l'apartat Consell d'administració. 

Quina és l’actuació d’Ercros en matèria d'R+D?

Ercros disposa d’un departament d'R+D que centra la seva actuació en:

 • Promoure nous productes i processos que generin un major valor afegit i accés a noves aplicacions.
 • Optimitzar els processos de producció per tal d’augmentar la productivitat i millorar les prestacions ambientals.
 • Millorar l’assistència tècnica als clients per tal d’assegurar la correcta utilització dels productes des del punt de vista mediambiental, de prevenció, tècnic i econòmic.

Col·laboren amb Ercros en tasques d’investigació equips de la Universitat Autònoma de Madrid, la Universitat de Barcelona, l’Institut Químic de Sarrià (IQS), el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), la Universitat del País basc, la Universitat de Zaragoza i la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.

Accedeixi a més informació a l'apartat   R+D.

Impacte mediambiental de l’activitat

La preocupació per disposar d’instal·lacions segures i per minimitzar l’impacte de l’activitat sobre l’entorn és un component essencial de la gestió dels centres de producció d’Ercros i, per a això, s’inverteixen importants recursos econòmics i tècnics. Ercros aplica als seus centres sistemes de gestió mediambientals per tal d’assegurar el compliment d’aquest objectiu (ISO 14001).

Ercros també participa en l’acord d’assistència tècnica d’emergència en el transport de mercaderies perilloses d’àmbit nacional (Ceret), en el transport de productes químics per ferrocarril (Samcar) i en el transport marítim (Ceremmp).

Accedeixi a més informació a l'apartat  Sostenibilitat.

Certificacions de sostenibilitat
 • ISO 14001 de medi ambient.
 • ISO 14064 d'empremta de carboni.
 • ISO 50001 de gestió energètica
 • EMAS de medi ambient.
 • OHSAS 18001 de prevenció.
 • ISO 9001 de qualitat.
 • FDA (Aranjuez) de qualitat.

Accedeixi a més informació a l'apartat   Sostenibilitat.

Firma d'acords voluntaris

Ercros està adherida als següents acords voluntaris:

 • Programa Responsible Care (1994).
 • Pacte Mundial (Global Compact) (2002).
 • Codi Unificat de Bon Govern (2006).
 • Acord mediambiental del sector clor-àlcali espanyol (2006).
 • Compromïs de la indústria clor-àlcali europea (1999).
 • Prevenció d’emergències i prestació de socors, assessorament i assistència tècnica en cas d’accident: pactes del clor, transport terrestre de productes químics a nivell nacional (Ceret), distribució per ferrocarril (Samcar) i transport marítim (Ceremmp).
 • Precursors per a la fabricació de drogues, armes químiques i explosius.

A més, la companyia manté una participació activa en diferents col·lectius i organitzacions.

Accedeixi a més informació a l'apartat  Responsabilitat social.

L'acció

En quines borses cotitza l’acció d’Ercros?

Les accions d’Ercros cotitzen a les borses espanyoles: Borsa de Barcelona, Bilbao, Madrid i València a través del mercat continu.

Accedeixi a més informació a l'apartat  Informació borsària.

On puc consultar la cotització d’Ercros?

Pot seguir l’evolució de les accions de la companyia a l’apartat  Informació borsària

.

El ticker d'Ercros és ECR.

Quin és l’ISIN de les accions d’Ercros?

El codi ISIN de les accions d’Ercros és el ES0125140A14.

Quin és el valor nominal de l’acció d’Ercros?

El valor nominal de l'acció d'Ercros és de 0,30 euros.

Veure Evolució del valor nominal de l'acció.

Des de la darrera ampliació de capital (inscrita al Registre Mercantil de Barcelona el 20 de gener de 2015), el capital social d'Ercros és de 34.225.941,30 euros i està representat per 114.086.471 accions.

Pot consultar l’evolució històrica del capital a l’apartat Capital social.

Darreres operacions relacionades amb el capital social que ha realitzat la companyia

Pot consultar les operacions relacionades amb el capital social portades a terme per la companyia a l’apartat  Informació borsària.

On puc comprar accions d'Ercros?

Pot comprar accions d’Ercros a través d’una entitat financera (banc o agència d’inversió) que actuarà com a entitat dipositària de les seves accions.

Quina fiscalitat genera la venda d’accions?

La venda de les accions d’Ercros pot generar un benefici (plusvàlua) o una pèrdua (minusvàlua) patrimonial que es determina en funció de la diferència entre el valor de venda (deduïdes les possibles comissions de la seva entitat dipositària relacionades amb la venda) i el valor de compra (incrementat per les possibles comissions de la seva entitat dipositària relacionades amb la compra) dels valors.

Participacions significatives

El 12 d'abril de 2016, l'accionista Joan Casas Galofré ha comunicat a la companyia que posseeix 3.423.000 drets de vot d'accions de la companyia, que representen el 3% del capital social.

El 28 d'abril de 2016, l'accionista Víctor Manuel Rodríguez Martín ha comunicat a la companyia que posseeix 3.633.577 drets de vot d'accions de la companyia, que representen el 3,18% del capital social.

Participacions en poder del consell

Antoni Zabalza Martí posseeix 42.512 accions de la companyia (0,042%).

Laureano Roldán Aguilar posseeix 100 accions d’Ercros (0,000%).

Accions pròpies en cartera

Cap. Ercros no posseeix autocartera ni plans d’opcions sobre accions (stock options) per als administradors o el personal de la plantilla de la companyia.

En quina data es presentaran els propers resultats?

A l'Agenda de l'inversor es pot consultar un calendari amb les dates màximes previstes per a la publicació de la informació periòdica de la companyia i de la junta d’accionistes.

Quins drets tinc com a accionista?

La condició d’accionista de la companyia li atribueix els següents drets:

 • Subscriure accions de forma preferent durant les emissions de noves accions que ho permetin.
 • Assistir i votar a la junta (ha de tenir com a mínim 10 accions de la companyia).
 • Sol·licitar atenció directa i personal a través de l’oficina de l’accionista (+34) 934393009 o correu electrònic: accionistas@ercros.es.
 • Rebre informació actualitzada sobre la companyia. Formulari de sol·licitud d'informació
Què és l’oficina de l’accionista? Com puc obtenir informació de la companyia?

Ercros disposa d’una oficina de l’accionista creada expressament per ser el canal de comunicació entre la societat i els accionistes i, en particular, per facilitar als accionistes la informació que sol·liciten.

Mitjans per contactar amb l’oficina de l’accionista:

Adreça postal (domicili social): Av. Diagonal, 593-595, 10ª planta, 08014 Barcelona.

Adreça electrònica (web): www.ercros.es

Telèfon: +34 934 393 009 (horari laboral).

Fax: +34 934 30 80 73.

Correu electrònic: accionistas@ercros.es

Formulari de sol·licitud d'informació.

Quina informació m’ha de facilitar l’empresa?

L’oficina de l’accionista està oberta a tots els accionistes d’Ercros i ofereix els següents serveis:

 • Informació sobre el grup i l’acció.
 • Resolució de les qüestions que plantegen els accionistes, en concret, des de la convocatòria de la junta general fins a la seva celebració.
 • Transmissió dels comentaris i suggeriments dels accionistes a la Direcció de la companyia.

L’oficina de l’accionista envia trimestralment als accionistes que ho sol·licitin, a través del formulari de sol·licitud d'informació, els resultats i els fets rellevants que la companyia comunica al mercat a través de la CNMV.

 

La junta d'accionistes

Quan és celebra la junta general ordinària d’accionistes?

La junta general ordinària d’accionistes s’ha de celebrar durant els primers sis mesos de cada any, per tal d’aprovar la gestió social i els comptes de l'exercici anterior, així com resoldre sobre l’aplicació del resultat.

Es convoca amb antelació suficient a la seva celebració (com a mínim, un mes abans).

Accedeixi a més informació a l'apartat Junta d'accionistes.

Qui té dret a assistir a la junta general d'accionistes?

Tenen dret a assistir a la junta tots aquells accionistes que siguin titulars, com a mínim, de 10 accions inscrites al seu nom al registre comptable corresponent amb, al menys, cinc dies d’antelació a aquell en què estigui prevista la celebració de la junta i així ho acrediti mitjançant l’exhibició del corresponent certificat de legitimació.

Accedeixi a més informació a l’apartat  Junta d'accionistes.

Poden assistir tots els accionistes o només aquells que siguin posseïdors d’un nombre mínim d’accions?

Només poden assistir els accionistes que tinguin, al menys, 10 accions de la companyia. Els posseïdors de menys de 10 accions tenen dret a agrupar-se fins a reunir aquesta xifra.

On es celebra la junta general ordinària d’accionistes?

El lloc de celebració de la junta figura a cada convocatòria. A la pàgina web de la societat (www.ercros.es) pot consultar el plànol d’accés al recinte a l’apartat de Junta d'accionistes.

Puc assistir a la junta acompanyat per un familiar o un tercer?

No, només hi poden assistir les persones que siguin accionistes de la companyia o els seus representants.

En el cas de persones amb minusvalidesa, es permet que aquestes puguin anar acompanyades d’una altra persona sempre que l’acompanyant s’identifiqui degudament (DNI).

Si les accions estan registrades per varis titulars, quants poden anar a la junta general?

Poden assistir tots els titulars que apareguin indicats a la targeta d’assistència.

Com puc conèixer la convocatòria de la junta general ordinària d'accionistes?

El consell d'administració convoca la junta general ordinària d'accionistes mitjançant un anunci publicat a: a) el Butlletí Oficial del Registre Mercantil o un dels diaris de major circulació d'Espanya; b) la pàgina web de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (www.cnmv.es) y c) la pàgina web de la societat (www.ercros.es), al menys, un mes abans de la seva celebració.

L’anunci de convocatòria també es publica als butlletins de les quatre Borses espanyoles (Barcelona, Bilbao, Madrid i Valencia) on cotitzen les accions d’Ercros.

Per la seva part, les entitats dipositàries de les accions (bancs o agències d’inversió) acostumen a remetre als seus clients les corresponents targetes d’assistència, delegació i vot, i l’anunci de convocatòria amb l’orde del dia.

L'oficina del accionista remet a tots aquells accionistes que ho sol·licitin, a través del formulari de sol·licitud d' informació, els anuncis de convocatòria.

Com puc saber si la junta es celebrarà en primera o segona convocatòria?

D’acord amb l’experiència adquirida, la celebració de la junta acostuma produir-se en segona convocatòria.

Si desitja confirmar el dia exacte de la celebració de la junta, pot consultar si s’ha obtingut el quòrum suficient dirigint-se a l'oficina de l'accionista previament a la data de la primera convocatòria.

Quina documentació es posa a disposició dels accionistes abans de la junta d’accionistes

Amb caràcter previ a la celebració de la junta, es posa a disposició dels accionistes la següent documentació:

 • Convocatòria.
 • Ordre del dia.
 • Text dels acords que figuren a l’ordre del dia.
 • Informes dels administradors sobre els punts que es considerin necessaris.
 • Nombre total d’accions i drets de vot.
 • Normativa interna (si es presenten modificacions).
 • Informe anual de la societat i del grup consolidat.
 • Informe d’auditoria de la societat i del grup consolidat.
 • Informe de govern corporatiu.
 • Informe sobre remuneracions dels consellers.
 • Reglament de la junta d’accionistes.
 • Dret d’informació dels accionistes.
 • Regles per a la delegació del vot i l’exercici del vot a distància.
 • Reglament del fòrum electrònic d’accionistes.
 • Targetes d’assistència, delegació i vot.

Pot consultar la documentació relativa a la junta general ordinària a l'apartatJunta d'accionistes.

Quins accionistes tindran la consideració de presents el dia de la celebració de la junta?

Es consideraran accionistes presents tots aquells que assisteixin físicament a la junta o ho facin a través del correu postal o de la pàgina web de la companyia (www.ercros.es).

Què he de fer si el banc no m’envia, o si perdo, la targeta d’assistència, delegació i vot?

Pot adreçar-se a l'entitat dipositària de les seves accions (banc o agència d'inversió) i sol•licitar un duplicat de la targeta o, si no un certificat que acrediti la seva condició d'accionista i utilitzar aquest duplicat o certificat per assistir a la Junta General o obtenir la targeta d'assistència i de delegació i votació a distància emesa per Ercros que es pot obtenir:

(i) personant-se al domicili social (Av. Diagonal, 593-595, 10a pl. 08014 Barcelona); (ii) sol•licitant-la a l'oficina de l'accionista per telèfon (+34 934393009), correu postal (domicili social) o correu electrònic (accionistas@ercros.es), o (iii) descarregant-la i imprimint-la des de la web corporativa (www.ercros.es).

Què he de fer si alguna de les dades personals de la targeta que me envia el banc o agència d’inversió no és correcta?

Haurà d’adreçar-se al banc o l’agència d’inversió on tingui dipositades les seves accions perquè modifiquin les seves dades.

És vàlida per assistir/delegar/votar a la Junta la targeta d'assistència i de delegació i votació a distància emesa per Ercros que es descarrega de la web?

Sí. La presentació o remissió de la targeta d'assistència i de delegació i votació a distància degudament emplenada és vàlida.

Es pot obtenir aquesta targeta: (i) personant-se al domicili social (Av. Diagonal, 593-595, 10a pl. 08014 Barcelona); (ii) sol•licitant-la a l'oficina de l'accionista per telèfon (+34 934393009), correu postal (domicili social) o correu electrònic (accionistas@ercros.es), o (iii) descarregant-la i imprimint-la des de la web corporativa (www.ercros.es).

Un cop obtinguda la targeta ha de emplenar-la i signar-la i ja pot assistir amb ella a la junta o remetre-la o lliurar-la al domicili social (Av. Diagonal, 593-595, 10a pl. 08014 Barcelona).

Què passa si he perdut el DNI o ha caducat?

Podrà identificar-se amb el passaport o un altre document legalment acceptat a efectes d’identificació personal.

Què passa si no indico un representant en el document de representació que envio?

Si es rep un document de representació en què l’accionista no ha indicat el nom del representant, s’entendrà que l’accionista s’ha acollit a l’oferta pública de representació realitzada per Ercros a la convocatòria de la junta, que conté la representació, indistintament, a favor del president del consell d’administració, del secretari de la junta general, de l’auditor intern o de la secretària general com a responsable de l'oficina de l’accionista.

Si algun d’aquests representants es troba en conflicte d’interès en la votació d’alguna proposta inclosa en l’ordre del dia de la junta i l’accionista no ha indicat instrucció de vot, la representació se li donarà a qualsevol de les altres tres persones sempre que no entrin en conflicte.

Si el representant és el president o un altre membre del consell d’administració, incorrerà en conflicte d’interessos en les propostes d’acords relatives al seu nomenament, reelecció o ratificació, destitució, separació o cessament com a administrador; en l’exercici contra ell de l’acció social de responsabilitat i en l’aprovació o ratificació d’operacions de la societat amb altres societats controlades o que representi l’administrador o persones que actuïn en representació seu.

Es pot revocar la representació conferida?

Sí, l’assistència personal de l’accionista a la junta revoca qualsevol delegació i, eventualment, qualsevol vot que hagués pogut emetre amb anterioritat.

A través de l’enllaç de vot electrònic que s’habilita al web dins dels terminis previstos a la corresponent convocatòria de la junta d’accionistes i seguint les instruccions que van apareixent a la pantalla. Per fer això, ha de disposar, o obtenir, el certificat electrònic emès per l’Autoritat Pública de Certificació Espanyola (Ceres) dependent de la Fàbrica Nacional de Moneda.

Pot trobar les instruccions a la pàgina web de la Fàbrica Nacional de Moneda (www.fnmt.es)

Quin és el termini per a la recepció de les delegacions i vots a distància?

El termini es fixa a cada convocatòria. Normalment, les delegacions de representació i els vots a distància s’ha de rebre:

 • En el cas que es trametin per correu postal, abans del dia i l’hora previstos per a la celebració de la junta general en primera convocatòria.
 • En el cas que es trametin a través del web de la companyia (www.ercros.es), abans dels cinc dies hàbils anteriors a la data de celebració de la junta en primera convocatòria. 
On puc obtenir la documentació relativa a la junta general?

La documentació relativa a cada junta general està disponible, des de la publicació de l’anunci de la seva convocatòria fins a la seva celebració, de manera ininterrompuda, excepte per impossibilitat tècnica aliena a la voluntat d’Ercros, S.A., al web de la companyia (www.ercros.es) a l'apartat Junta d'accionistes.

També es pot sol·licitar l’enviament gratuït a l’oficina de l’accionista (horari laboral) per telèfon (+34 934393009), fax (+34 934 30 80 73), correu postal (Av. Diagonal 593-595, 10ª planta, 08014 Barcelona) o correu electrònic (accionistas@ercros.es).

Com puc sol·licitar informes o aclariments sobre l’ordre del dia de la junta general?

Fins al setè dia anterior a la celebració de la junta general, els accionistes poden formular, a través de l’oficina de l’accionista, les preguntes o sol·licituds d’informació o aclariments que facin referència a: a) punts inclosos a l’ordre del dia; b) la informació accessible al públic que s’hagi facilitat per la societat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), des de la celebració de la junta immediatament anterior, o c) l’informe de l’auditor.

Com puc incloure un complement de la convocatòria a l’ordre del dia de la junta?

Un cop publicada la convocatòria de la junta general, els accionistes que representin, al menys, el 5% del capital social, poden sol·licitar que es publiqui un complement de la convocatòria a fi d’incloure un o més punts a l’ordre del dia, sempre que els nous punts vagin acompanyats d’una justificació o, donat el cas, d’una proposta d’acord justificada.

L’exercici d’aquest dret ha de fer-se mitjançant una notificació fefaent que haurà de ser rebuda al domicili social en el termini dels cinc dies següents a la publicació de la convocatòria.

El complement de la convocatòria s’ha de publicar amb 15 dies d’antelació, com a mínim, a la data establerta per a la celebració de la junta.

Què és el fòrum d’accionistes? Com puc accedir al fòrum? Qui pot utilitzar-lo?

El fòrum electrònic d’accionistes d’Ercros s’habilita a la pàgina web corporativa (www.ercros.es) durant el període de temps que transcorre entre la convocatòria i la celebració de cada junta general d’accionistes, amb la finalitat exclusiva de facilitar la comunicació entre els accionistes de la societat.

Per accedir i utilitzar el fòrum, els accionistes individuals d’Ercros i les associacions voluntàries d’accionistes han de enregistrar-se com a “usuaris” a través del corresponent formulari, acreditant la condició d’accionista d’Ercros o d’associació voluntària d’accionistes degudament constituïda e inscrita a la CNMV. Els accionistes, tant persones jurídiques com associacions voluntàries d’accionistes, han d’acreditar la representació de la persona que pretén accedir al fòrum.

Pot consultar les instruccions d’accés i ús del fòrum al reglament del fòrum electrònic d’accionistes a l’apartat  Junta d'accionistes.

Quin tipus de comunicacions puc enviar al fòrum?

Els usuaris registrats poden enviar, per a la seva publicació al fòrum, comunicacions que tinguin per objecte exclusivament:

 • Propostes que pretenguin presentar-se com a complement de l'ordre del dia de la convocatòria de la junta.
 • Sol·licituds d’adhesió a aquestes propostes.
 • Iniciatives per assolir el percentatge suficient per exercir el dret de minoria, previst a la Llei.
 • Ofertes o peticions de representació voluntària.
L’empresa té capacitat de seleccionar/vetar els missatges que es publiquen al fòrum?

Sí. L’empresa pot vetar aquells missatges enviats al fòrum que no s’ajustin a la seva finalitat legal.

Què he de fer per tenir dret a l’abonament de la prima d’assistència?

Ha d’assistir a la junta, o bé físicament o bé exercitant el seu dret d’assistència o representació a través del correu postal o de la pàgina web de la companyia (www.ercros.es).

 

 

Què passa si Ercros no rep la targeta d’assistència, delegació i vot abans de la celebració de la junta o si la rep fora de termini?

En cas que Ercros rebi la targeta d’assistència/delegació/vot fora de termini, l’accionista no tindrà dret a l’abonament de la prima, ja que les seves accions no s’hauran tingut en compte en el moment de la constitució del quòrum de la junta.

Com es constitueix el quòrum d’assistència? Quin és el quòrum mínim perquè la junta sigui vàlida?

El quòrum es constitueix a partir de la suma de les accions dels accionistes presents o representats (ja sigui per haver assistit físicament o a través del correu postal o la pàgina web de la companyia (www.ercros.es).

La junta general queda constituïda vàlidament en primera convocatòria si s’assoleix un 25% del capital subscrit amb dret a vot i, en segona convocatòria, qualsevol que sigui el capital concurrent.

Qui presideix la junta general d’accionistes?

La junta general està presidida pel president del consell d’administració o, si ell no hi pot assistir, pel vicepresident i, si no pot venir cap dels dos, pel conseller de més edat o el que designi el consell. A falta de qualsevol d’ells, la presidència correspondrà a l’accionista que escullin en cada cas els socis assistents a la reunió.

Què he de fer per intervenir a la junta general d’accionistes?

En el moment que el president ho indica (abans d’iniciar la seva intervenció), s’ha de dirigir a la mesa del notari exhibint la seva targeta d’assistència per tal d’acreditar-se i organitzar els torns d’intervenció.

Finalitzada la intervenció del president, aquest cedeix la paraula als accionistes que ho han sol·licitat per ordre d’acreditació davant del notari. Un cop acabades les intervencions dels accionistes, el president respon les qüestions plantejades.

Si desitja que la seva intervenció consti literalment en l’acta de la junta, haurà de lliurar-la per escrit al notari en el moment d’acreditar-se, a fi de poder procedir a la seva comprovació quan tingui lloc la seva intervenció. 

Com es voten els acords a la junta general d’accionistes?

El nomenament o ratificació de consellers i les modificacions d’estatuts es voten de forma individual i separada.

Els acords s’adopten amb el vot favorable de la majoria del capital present i representat a la junta.

Pel que fa a la votació dels acords de l’ordre del dia, el còmput dels vots a favor es realitza restant els vots en contra i les abstencions dels vots totals.

Pel que fa a la votació dels acords sobre assumptes no inclosos a l’ordre del dia, es consideren vots en contra els resultants de restar els vots a favor i les abstencions dels vots totals.

 

Què passa si a la targeta de representació enviada per correu postal o a través de la pàgina web de la companyia no s’indiquen les instruccions de vot?

En cas de representació pública, si l’accionista no dóna instruccions precises del sentit del seu vot, el representant votarà a favor de les propostes d’acords formulades pel consell d’administració i en contra de les propostes d’acords sotmeses a la votació de la junta no formulades pel consell d’administració, donat que així ho permet la llei, excepte que expressament indiqui el contrari a la seva targeta.

En el cas que el representant sigui un altre accionista o un tercer, si l’accionista no dona instruccions precises del sentit del seu vot, el representant votarà a favor de les propostes d’acords formulades pel consell d’administració i emetrà el vot en el sentit que estimi més convenient per a l’interès del seu representat en relació amb les propostes d’acords sotmeses a la votació de la junta no formulades pel consell d’administració.

Què passa si envio la targeta d’assistència sense donar instruccions de vot?

S’entendrà que vota a favor de la corresponent proposta acord formulada pel consell d’administració.

Com s’aprova l’acta de la junta general?

La junta es celebra en presencia d’un notari que aixeca acta, per la qual cosa aquesta no requereix aprovació i els acords sotmesos es poden executar a partir de la data del seu tancament.

Quina funció té el notari a la junta? com es designa?

Si es requereix la presencia d’un notari a la junta d’accionistes, l’acta notarial que aixequi té la consideració d’acta de la junta. La designació del notari es porta a terme a la reunió del consell d’administració que aprova la convocatòria de la junta d’accionistes.

<

Informació financera

Com puc obtenir la informació financera d’Ercros?

La informació estàdisponible a l'apartat  Informació financera.

Aquí pot trobar la informació pública periòdica i els resultats i balanços consolidats de la companyia, d’acord amb els estàndards exigits per la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

Quina empresa audita Ercros? Des de quan? Quins són els seus honoraris?

L’empresa auditora és EY (abans Ernst &Young) i audita la companyia des de fa 11 anys. Els honoraris abonats el 2013 per serveis d'auditoria dels Comptes Anuals del Grup són  0,26 milions d'euros (0,29 milions d'euros en l'exercici anterior).Pot consultar els informes d’auditoria d’Ercros a l’apartat Informació financera.

Quan publica Ercros els seus resultats?

Ercros informa al mercat sobre els seus resultats de forma trimestral. Veure dates a l'Agenda de l'nversor.

Pot trobar informació sobre els resultats a l’apartat Informació financera.

Fonts d'informació

Com puc conèixer els propers esdeveniments relacionats amb Ercros?

A l'apartat Oficina de l'accionista pot trobar un calendari (Agenda de l'inversor) amb les dates màximes previstes per a la publicació de la informació pública periòdica de la companyia i de la junta d'accionistes.

Com puc obtenir la informació que publica la companyia (fets rellevants)?

Pot consultar i descarregar tota la informació publicada per la companyia a la CNMV, a l’apartat Fets rellevants.

També pot sol·licitar-ho a través de:

Com em dono de baixa o modifico les dades dels enviaments d’Ercros?

Pot comunicar-ho per email a accionistas@ercros.es o per fax (+34 934 308 073).

 

 

 

 

Inicio
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar el nostre servei, si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Per a més informació consulti la nostra política de privacitat i avís legal