Informació privilegiada

A continuació pots consultar les comunicacions d'informació privilegiada sobre Ercros que s'han tramès a la CNMV.

Ercros guarantees that the relevant facts contained on this page correspond exactly to those sent by the Company to the CNMV, and disseminated by it to the market. The facts prior to those included in this section are available on the CNMV website.

Capital social
Trecate (Itàlia),
L'oferta és de 3,84 euros per acció i suposa una prima del 50,0% respecte del preu no afectat (2,56 euros per acció) i una prima del 6,7% respecte de l'oferta inicial (3,60 euros per acció). La contraprestació serà en efectiu i puja a un import total màxim de 351.115.004,16 euros.
Capital social
Trecate (Itàlia),
Esseco Industrial fa una oferta pública d'adquisició, de caràcter voluntari i competidora, sobre la totalitat de les accions d'Ercros. El preu ofert és de 3,84 euros per acció, que suposa un valor total de 351,12 milions d'euros, superior per tant a la contraprestació que ofereix Bondalti.
Capital social
Barcelona,
Bondalti Ibérica, S.L.U. formula una oferta pública d'adquisició, de caràcter voluntari, sobre la totalitat de les accions d'Ercros, SA, representatives del 100% del seu capital social, de conformitat amb els termes i condicions que es descriuen a la sol·licitud d'autorització i al fullet explicatiu de l'oferta adjunt en aquesta sol·licitud.