Tutela i seguretat

Els productes que Ercros ven estan inclosos en el reglament europeu Reach

Gràfic de tutela de producte

Tutelem l'ús dels nostres productes al llarg de tota la seva vida

Ercros, com a comercialitzador de substàncies químiques i farmacèutiques -fabricades internament o adquirides a tercers-, tutela aquestes substàncies al llarg de la cadena de suministrament perquè no suposin un risc per a la seguretat i salut de les persones, i per al medi ambient.

La vida d'una substància comprèn des del disseny de les instal·lacions industrials, la compra de les matèries primeres, fins al seu final, ja sigui degut al seu consum o a la seva transformació en residu.

Per a Ercros aquest compromís comporta mantenir un estret contacte amb els clients i, si aquests el requereixen, facilitar-los informació per a assegurar que les substàncies que els ven són usades i manipulades de manera correcta.

Ercros compleix la legislació emanada de l'Agència europea de substàncies i mescles químiques (ECHA) -els reglaments europeus Reach i CLP- la finalitat dels quals és protegir la salut humana i el medi ambient, a més de promoure el correcte ús d'aquestes substàncies.

Ercros garanteix un bon final de tots els productes que comercialitza
Ercros garanteix un bon final de tots els productes que comercialitza

Complim les normes sobre l'ús de les substàncies que venem

Logo ECHA

Al dia en el Reach

Ercros comercialitza substàncies que estan afectades pel reglament europeu Reach, sobre registre, avaluació i autorització de substàncies químiques. Fora de la UE, Ercros també gestiona el pre-registre de substàncies en els àmbits del Reach UK i Kkdik Turquia.

Totes aquestes substàncies estan degudament registrades i, les que ho requereixen, disposen d'un informe de seguretat química (CSR) en el qual s'inclou les seves propietats fisicoquímiques, toxicològiques i ecotoxicològiques i els escenaris d'exposició dels usos autoritzats.

Ercros ha subscrit el pla d'acció del Consell Europeu de la Indústria Química (Cefic) per a la revisió i millora dels registres Reach UE durant el període 2020-2026.

Logo Agencia Española del Medicamento GMP y GDP

Alguns dels nostres productes disposen d'una legislació pròpia

Diversos productes que comercialitzem estan sotmesos addicionalment als requisits d'una normativa específica que els regula.

En concret, els nostres principis actius farmacèutics compleixen els criteris tècnics establerts per les farmacopees aplicables, així com les normes de correcta fabricació (GMP); els productes biocides són conformes al reglament europeu; i les substàncies per a la indústria alimentària compleixen els requisits de registre d'instal·lacions fabricadores, criteris de puresa, traçabilitat del producte i implantació de l'anàlisi de perills i punts de control crític en el procés (APPCC), de conformitat amb el que s'estableix en la normativa pròpia.

Disponemos de FDS en el idioma de todos los países destinatarios de cada producto.

Fitxes de dades de seguretat

Ercros subministra als seus clients les fitxes de dades de seguretat (FDS) dels productes que comercialitza, en els idiomes de tots els països de la UE, amb el contingut desenvolupat pel reglament Reach. Fora de la UE, subministra les FDS adaptades a la regulació de cada país, en el seu idioma corresponent.

Els nostres proveïdors de matèries primeres ens faciliten les FDS de les substàncies i mescles que ens subministren i, a la vegada, Ercros verifica la conformitat d'aquestes FDS.

Todos los productos que vende Ercros están en regla con la normativa de clasificación, envasado y etiquetado.

Productes correctament envasats i etiquetats

Les substàncies i barreges químiques i farmacèutiques que comercialitzem compleixen el reglament europeu CLP, sobre classificació, etiquetatge i envasament de substàncies i mescles, que a la vegada compleix els criteris de classificació i etiquetatge del sistema globalment harmonitzat (SGA) de l'ONU.