Avís legal

A continuació, et facilitem la informació i les condicions generals sobre aquesta pàgina web, segons el que s'estableix en la Llei 34/2002

Avís legal (en castellà)

Informació general

Per a donar compliment amb el que s'estableix en la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, s'indiquen a continuació les dades d'informació general d'aquest lloc web:

  • Titular i responsable del domini (www.ercros.es): Ercros, S.A.
  • Domicili social: Av. Diagonal 593-595, 10ª planta, 08014 de Barcelona.
  • Contacte: Tel.: 934 393 009 - Fax: 934 308 073 - Email: ercros@ercros.es
  • Dades registrals: inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 8.880, Foli 182, Fulla 47.063 –NG
  • C.I.F: A-08000630.

Condicions generals

Accés i condició d'usuari

L'accés i ús al lloc web www.ercros.es atribueix a qui el realitza la condició d'usuari. L'usuari, pel solo fet de ser-ho, expressa l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les presents condicions generals, així com les condicions particulars que, en el seu cas, complementin, modifiquin o substitueixin les condicions generals en relació amb determinats serveis i continguts del lloc web.

Quan sigui necessari que l'usuari aporti dades personals per a poder accedir a algun dels serveis específics, en la recollida i tractament de les dades personals dels usuaris serà aplicable el que es disposa en l'apartat sobre protecció de dades personals.

L'usuari no té dret a reclamar indemnització de cap mena (directa o indirecta) per interrupcions temporals o suspensió definitiva dels serveis, bé per causes pròpies o alienes.

L'usuari s'obliga, sent l'únic responsable, a utilitzar el lloc web i els serveis i continguts oferts per Ercros d'acord amb la llei, les presents condicions generals i les seves actualitzacions segons les normes de la bona fe, moral i ordre públic generalment acceptades.

Descripció de www.ercros.es

El principal servei que s'ofereix en el domini www.ercros.es és el subministrament d'informació sobre els negocis i productes propis de la companyia Ercros, a més de notícies i informació, borsària i econòmica, i sobre responsabilitat social de l'empresa.

Prestació dels serveis per Ercros

La prestació dels serveis d'Ercros a través de www.ercros.es és de caràcter gratuït, durada indefinida i lliurement revocable sense que afecti la resta de condicions generals.
Ercros, S.A. comunicarà a l'usuari, sempre que sigui previsible, qualsevol interrupció del servei que es pogués produir per l'actualització o millora dels serveis, manteniment d'aquests o per causes alienes.

Modificació unilateral

Ercros pot, sempre que ho consideri oportú i sense previ avís, actualitzar, modificar, suspendre o eliminar, de manera transitòria o definitiva, la presentació, els continguts i els serveis del lloc web així com modificar i actualitzar, totalment o parcialment, l'estructura i disseny de la pàgina web.

Així mateix, Ercros es reserva el dret a modificar o actualitzar en qualsevol moment les presents condicions generals, que seran publicades en www.ercros.es, sense necessitat de qualsevol altra notificació addicional als usuaris de la pàgina web.

La data d'última actualització dels continguts en www.ercros.es pot ser sol·licitada per l'usuari enviant un e-mail a ercros@ercros.es.

Accesibilitat

La intenció d'Ercros és que totes les persones, amb independència de la seva discapacitat, condició o de la tecnologia utilitzada, puguin accedir i navegar pel seu lloc web sense dificultats. Per a això, Ercros ha pres les següents mesures en el desenvolupament de la seva pàgina web:

  • Programació del lloc complint la recomanació sobre les fulles d'estil en cascada, nivell 2, del W3C.
  • Ordre lògic de presentació dels elements en pantalla.
  • Text alternatiu en les imatges.

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts de la pàgina web de www.ercros.es en forma de textos, codi font, codis informàtics, disseny gràfic, animacions i imatges, així com marques registrades, noms comercials, signes distintius i altres denominacions són titularitat d'Ercros, tret que en les mateixes s'indiqui que pertanyen a un altre titular, i queden subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial d'Ercros, S.A. o de tercers i emparats per la llei.

Sota cap supòsit, l'accés als serveis d'Ercros suposa la renúncia, transmissió, cessió o llicència total o parcial d'aquests continguts a tercers, ni confereix cap dret d'utilització, traducció, alteració, adaptació, explotació, còpia, distribució o comunicació pública dels mateixos sense la prèvia i expressa autorització d'Ercros, S.A. o del tercer titular dels drets afectats. En cap cas està autoritzada (i serà perseguida) la comercialització dels continguts als quals es tingui accés en www.ercros.es o la utilització d'aquests contraposant la legislació vigent en matèria de propietat industrial o intel·lectual i en tot allò que danyi la imatge de la companyia.

La legitimitat dels drets de propietat intel·lectual o industrial corresponents als continguts aportats per tercers és de l'exclusiva responsabilitat d'aquests.

Ercros podrà exercir totes les accions administratives, civils o penals que li corresponguin en cas d'infracció d'aquests drets per part de l'usuari.

Exclusió de garanties i responsabilitats

Ercros, S.A. rebutja la responsabilitat per la mala utilització dels continguts.

L'ús de la pàgina www.ercros.es es realitzarà sota l'única i exclusiva responsabilitat de l'usuari.

L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que Ercros ofereix a través del seu web i llocs de participació relacionats, i es compromet a no usar-les per a provocar danys als sistemes físics o lògics d'Ercros, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar els danys citats.

Ercros no garantirà ni serà responsable dels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin derivar d'interferències o avaries telefòniques, desconnexions en el sistema elèctric, virus informàtics, programes maliciosos o qualsevol altre factor aliè al seu control. Tampoc serà responsable dels continguts o sistemes de tercers connectats amb el domini d'Ercros.

Ercros no es responsabilitza de l'exactitud, veracitat i vigència de les informacions que no siguin d'elaboració pròpia i els continguts de la qual pertanyin a fonts d'informació de tercers aliens a ella. Ercros només respondrà dels serveis propis i continguts directament originats per ella.

Ercros es reserva el dret de l'exercici de les accions legals que corresponguin contra els qui vulnerin aquestes condicions.

Ercros no serà responsable de les opinions manifestades pels usuaris a través de fòrums, Facebook, Twitter o altres eines de participació.

Traducció a altres idiomes

Tota la informació i documentació disponible en altres idiomes diferents del castellà de la present pàgina web es proporciona únicament a efectes informatius. En cas de discrepància entre el contingut de les versions en altres idiomes i el de la versió original en castellà prevaldrà el d'aquesta última.

Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre Ercros, S.A i l'usuari es regirà pel que es disposa en la legislació espanyola.
Ercros, S.A. i l'usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).

Consentiment de l'usuari

L'usuari declara haver llegit les presents condicions generals, acceptant i autoritzant, plena i expressament, tot el que es disposa en cadascuna d'elles cada vegada que accedeixi a www.ercros.es o utilitzi els seus serveis.
S'entendrà que l'usuari accepta les condicions establertes si prem el botó Acceptar en els formularis de recollida de dades.

Les dades personals es guardaran d'acord amb les normes establertes en la Política de privacitat.

Política de privacitat

El tractament de les dades personals i l'enviament de comunicacions per mitjans electrònics s'ajusten a la normativa establerta en la Llei orgànica 15/1999,13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE 14-12-1999) i en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (BOE 6-12-2018).

Ercros, S.A. ha instal·lat les mesures de seguretat necessàries en el lloc web per a poder garantir el dret a la informació i la seguretat dels seus continguts i les dades personals emmagatzemades en els seus sistemes d'informació.

Ercros, S.A. es reserva el dret a variar la present política quan consideri oportú.

Protecció de dades personals

Ercros, S.A. garanteix el ple compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, i així, d'acord amb el que es disposa en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (d'ara endavant LOPD) informa sobre la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat que els usuaris de www.ercros.es decideixin de manera expressa, lliure i voluntària, si desitgen facilitar a Ercros, S.A. les dades personals que li són sol·licitats en la pàgina web, en efectuar qualsevol consulta mitjançant l'enviament de formularis de petició d'informació. Tret que específicament s'estableixi el contrari, es considerarà necessari completar totes les dades requerides en els formularis que estiguin indicats com a camps obligatoris. En el cas que l'usuari no faciliti les dades sol·licitades amb caràcter obligatori, Ercros no podrà tramitar el formulari de què es tracti. L'usuari haurà d'emplenar els formularis amb dades veritables, exactes, complets i actualitzats, responent dels danys i perjudicis que pogués ocasionar a causa de l'emplenament dels formularis amb dades falses, incomplets o no actualitzats.

D'aquesta manera, l'usuari queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents en l'empresa i al tractament automatitzat dels mateixos per a les finalitats de les solitudes que efectuï el navegador a través del formulari de sol·licitud d'informació, que és l'únic punt d'entrada d'informació de caràcter personal.

Ercros, S.A. ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigides en la legislació vigent de protecció de dades personals, instal·lant i implantant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscos possibles. Alhora es compromet al compliment de la seva obligació de deure de secret de les dades personals i del seu deure de guardar-los i adoptarà totes les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment de l'estat de la tecnologia.

En relació a les dades enviades per l'usuari, aquest podrà exercitar en qualsevol moment els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, oposició d'acord amb el que s'estableix en la LOPD i altra normativa aplicable a aquest efecte, dirigint un escrit, adjuntant còpia del seu DNI o passaport, pels mitjans previstos en el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal a l'adreça de Relacions Institucionals i Comunicació d'Ercros mitjançant un correu electrònic a ercros@ercros.es, per fax al (+34) 934 308 073 o bé per escrit a Ercros, Av. Diagonal 593-595, 10a planta, 08014 de Barcelona, fent constar sempre la identitat de l'usuari.

Enllaços

La pàgina de www.ercros.es posa a la disposició dels usuaris connexions i enllaços a altres llocs web o continguts que són propietat de tercers. Aquestes connexions i enllaços cap a pàgines web de tercers continguts en www.ercros.es, tenen una finalitat merament informativa sense que en cap cas puguin considerar-se un suggeriment, recomanació o invitació sobre aquests.

Qualsevol usuari que desitgi incloure dins de la seva pàgina web un enllaç cap al domini www.ercros.es o a les pàgines que el componen, haurà de notificar-lo prèviament i obtenir autorització prèvia i per escrit de Ercros, S. A. L'establiment de l'enllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre Ercros i el propietari del lloc en el qual s'estableixi l'enllaç, ni l'acceptació o aprovació per part d'Ercros dels seus continguts o serveis.

Queda absolutament prohibida la inclusió de continguts o prestació de serveis en llocs web de tercers que poguessin suposar un perjudici per a la imatge d'Ercros.

Ercros, S.A. no assumeix cap mena de responsabilitat, ni tan sols de manera indirecta o subsidiària, pels danys i perjudicis de tota classe que poguessin derivar-se de l'accés, manteniment, ús, qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts, informacions, comunicacions, opinions, manifestacions, productes i serveis existents o oferts en les pàgines web de tercers no gestionats per Ercros i que incloguin un enllaç cap a www.ercros.es. Així mateix, tampoc assumeix la responsabilitat sobre el contingut de les pàgines no gestionades per Ercros a les quals s'accedeixi a través d'enllaços (links) inclosos en www.ercros.es.

Ercros, S.A. es reserva el dret unilateral a prohibir, limitar o exigir la cancel·lació dels enllaços que apuntin al domini www.ercros.es, quan així ho estimi convenient, mitjançant la simple comunicació al titular de la pàgina web, sense que en cap concepte estigui obligat a abonar cap mena de compensació per aquest motiu.