Capital social

Ercros informa de manera transparent sobre l'evolució i composició del seu capital social

A 15-03-2024

Els grans números del capital social

Cap accionista posseeix més del 7% del nostre capital social.

27 M€

Import

91 M accions

Ordinàries al portador

0,30 €

Valor nominal de l'acció

79%

Free float

Una acció, un vot

Les accions d'Ercros cotitzen en el mercat continu de les borses de Barcelona, Bilbao, Madrid i València.

Totes les accions són ordinàries al portador, emeses en una única sèrie, amb idèntics drets per als seus tenedors i representades mitjançant anotacions en compte.

No existeixen restriccions legals ni estatuàries a l'exercici del dret de vot. Tampoc hi ha restriccions legals en l'adquisició o transmissió d'accions.

Cada acció dona dret a un vot, sense perjudici de la limitació del dret d'assistència a la junta general d'accionistes als titulars de menys de 10 accions.

Gràfic borsari de veles
Gràfic borsari de veles