Participacions significatives

Els accionistes amb participació significativa posseeixen el 20% del capital social d'Ercros

Accionistes amb una participació superior al 3%

A partir de les dades facilitades pels propis interessats a la CNMV, a 31-12-2022 hi havia quatre accionistes que havien declarat posseir, de manera directa o indirecta, una participació superior al 3% del capital de la Societat. En conjunt aquests accionistes posseeixen 18,41 milions d'accions, representatives del 20,14% del capital social. 

L'estimació del capital flotant, a la mateixa data, és del 80%, després d'excloure les participacions significatives (20,14%).

A la Societat no li consta l'existència de pactes parasociales entre accionistes que incloguin la regulació del dret de vot en les juntes generals o que restringeixin o condicionin la lliure transmissibilitat de les accions.

Relació d'accionistes significatius

<iframe title="Relació de participacions significatives" aria-label="Table" id="datawrapper-chart-V2Ivn" src="https://datawrapper.dwcdn.net/V2Ivn/1/" scrolling="no" frameborder="0" style="width: 0; min-width: 100% !important; border: none;" height="353" data-external="1"></iframe><script type="text/javascript">!function(){"use strict";window.addEventListener("message",(function(a){if(void 0!==a.data["datawrapper-height"]){var e=document.querySelectorAll("iframe");for(var t in a.data["datawrapper-height"])for(var r=0;r<e.length;r++)if(e[r].contentWindow===a.source){var i=a.data["datawrapper-height"][t]+"px";e[r].style.height=i}}}))}();</script>

Els percentatges estan calculats sobre el nombre d'accions del capital social al 24-07-2023.

La participació indirecta de Dimensional Fund Advisors inclou una participació directa de la seva filial, DFA International Small Cap Value Portfolio. El 25-09-2023, aquest accionista va comunicar un descens de la seva participació accionarial fins al 4,991%.

El Sr. Casas Galofré és conseller dominical d'Ercros.