Acords aprovats per la junta d'accionistes del 2021

Junta d'accionistes
Barcelona

La junta ordinària d'accionistes ha aprovat totes les propostes d'acord formulades pel consell d'administració i ha rebutjat les formulades per accionistes que representen el 3,25% del capital social en el complement de convocatòria. Han concorregut a la junta 6.298 accionistes titulars de 68.802.140 accions, que representen el 68,14% del capital subscrit.

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.