Acords aprovats per la junta d'accionistes del 2022

Junta d'accionistes
Barcelona

Acords aprovats per la junta d'accionistes

Primer

Aprovació dels comptes anuals i informe de gestió de la Societat i del Grup consolidat, que inclou en document separat l'informe anual de govern corporatiu; de la gestió social; i de la proposta daplicació del resultat individual obtingut per Ercros, S.A., que inclou la distribució dun dividend per import de 0,085 euros bruts per acció, a pagar el 22 de juny de 2022, tot això corresponent a lexercici tancat el 31 de desembre del 2021.

Segon

Aprovació de l'estat d'informació no financera (informe anual de responsabilitat social empresarial) de la Societat i del Grup consolidat, corresponent a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2021.

Tercer

Reducció del capital social mitjançant l'amortització d'accions pròpies a càrrec de reserves de lliure disposició i amb exclusió del dret d'oposició de creditors, i consegüent modificació de l'article 3. Capital social, dels estatuts socials d'Ercros, S.A.

Quart

Reelecció d'Ernst & Young, S.L. com a auditor de comptes de la Societat i del Grup consolidat per a l'exercici social de 2022.

Cinquè

Votació consultiva de linforme anual sobre remuneracions dels consellers corresponent a lexercici 2021.

Sisè

Aprovació de la política de remuneracions dels consellers.

Setè

Autorització perquè la Societat pugui adquirir accions pròpies, a l'empara del que disposa l'article 146 de la llei de societats de capital.

Vuitè

Delegació de facultats al conseller delegat i al secretari del consell d'administració per a la interpretació, esmena, complement, execució i desenvolupament dels acords que s'adoptin per la junta, i delegació de facultats per a l'elevació a instrument públic i inscripció dels acords i, si escau, per esmenar-los.

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.

Més informació rellevant relacionada