Acords proposats i informes sobre els punts 3r i 6è de l'ordre del dia de la junta general ordinària d'accionistes 2022

Junta d'accionistes
Barcelona

ASSUMPTES SOTMESOS A L'APROVACIÓ DE LA JUNTA


Primer

Aprovació dels comptes anuals i informe de gestió de la societat i del seu grup consolidat, que inclou en document separat l'informe anual de govern corporatiu; de la gestió social; i de la proposta daplicació del resultat individual obtingut per Ercros, SA, que inclou la distribució d'un dividend per import de 0,085 euros bruts per acció, a pagar el 22 de juny de 2022, tot això corresponent al exercici tancat el 31 de desembre del 2021.

Segon

Aprovació de l'estat d'informació no financera (informe anual de responsabilitat social empresarial) de la Societat i del seu Grup consolidat, corresponent a l'exercici tancat el 31 de desembre del 2021.

Tercer

Reducció del capital social mitjançant l'amortització d'accions pròpies a càrrec de reserves de lliure disposició i amb exclusió del dret d'oposició de creditors, i consegüent modificació de l'article 3. ‘Capital social’, dels estatuts socials de Ercros, S.A.

Quart

Reelecció d'Ernst & Young, S.L. com a auditor de comptes de la Societat i del seu Grup consolidat per a l'exercici social del 2022.

Cinquè

Votació consultiva de l'informe anual sobre remuneracions dels consellers corresponent a l'exercici 2021.

Sisè

Aprovació de la política de remuneracions dels consellers.

Setè

Autorització perquè la Societat pugui adquirir accions pròpies, a l'empara del que disposat al'article 146 de la llei de societats de capital.

Vuitè

Delegació de facultats al conseller delegat i al secretari del consell de administració per a la interpretació, esmena, complement, execució i desenvolupament dels acords que s'adoptin per la junta, i delegació de facultats per a l'elevació a instrument públic i inscripció dels acords i, si escau, per esmenar-los.

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.

Més informació rellevant relacionada