Acords proposats a la junta

Junta d'accionistes
Barcelona

Propostes d'acord que se sometran a la junta

Propostes d'acord que presenta el consell d’administració d’Ercros, S.A. («Ercros» o «la Societat») en relació amb l'ordre del dia de la junta general ordinària, convocada per al 27 de juny del 2024, a l’avinguda Diagonal, 514, 6a planta, 08006 Barcelona, a les 12:00 hores, en primera convocatòria, i per al 28 de juny del 2024, en el mateix lloc i hora, en segona convocatòria.

Primer

Examen i aprovació, en el seu cas, dels comptes anuals i informe de gestió de la Societat i del seu Grup consolidat, que inclou en document separat l'informe anual de govern corporatiu, i de la gestió social.

Segon

Examen i aprovació, en el seu cas, de la proposta d'aplicació del resultat individual obtingut per la Societat, que inclou la distribució d'un dividend per import de 0,096 euros bruts per acció, a pagar el 10 de juliol del 2024, tot això corresponent a l'exercici tancat el 31 de desembre del 2023.

Tercer

Examen i aprovació, en el seu cas, de l'estat d'informació no financera (informe anual de responsabilitat social empresarial) de la Societat i del seu Grup consolidat, corresponent a l'exercici tancat el 31 de desembre del 2023.

Quart

Nomenament de PriceaterwaterhouseCoopers Auditores, S.L. com a auditor de comptes de la Societat i del seu Grup consolidat per als exercicis socials del 2024, 2025 i 2026.

Cinquè

Reelecció del Sr. Antoni Zabalza Martí, com a conseller executiu.

Sisè

Reelecció de la Sra. Lourdes Vega Fernández, com a consellera independent.

Setè

Reelecció del Sr. Laureano Roldán Aguilar, com a conseller extern.

Vuitè

Reelecció del Sr. Eduardo Sánchez Morrondo, com a conseller extern.

Novè

Reelecció del Sr. Joan Casas Galofré, com a conseller dominical.

Desè

Votació consultiva de l'informe anual sobre remuneracions dels consellers corresponent a l'exercici 2023.

Onzè

Delegació de facultats en el conseller delegat i en el secretari del consell d'administració per a la interpretació, esmena, complement, execució i desenvolupament dels acords que s'adoptin per la junta, i delegació de facultats per a l'elevació a instrument públic i inscripció dels acords i, si s' escau, per a la seva esmena.

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.

Més informació rellevant relacionada

Junta d'accionistes
Barcelona,
Junta d'accionistes
Barcelona,