Admissió a tràmit de l'OPA per la CNMV

Capital social
Barcelona

La Comissió Nacional del Mercat de Valors ha adoptat amb data 20 de març de 2024 el següent acord:

"Admetre a tràmit, d'acord amb el que preveu l'article 17 del Reial Decret 1066/2007, de 27 de juliol, sobre el règim de les ofertes públiques d'adquisició de valors, la sol·licitud d'autorització presentada amb data 5/03/2024 per Bondalti Iberica, S.L.U. per a la formulació d'una oferta pública voluntària d'adquisició del 100% de les accions d'Ercros, SA, en entendre que el fullet i els altres documents presentats, després de la documentació complementària i les modificacions registrades els dies 6/03/2024, 8/03/2024, 12/03/2024 i 14/03/2024, s'ajusten al que disposa aquest article.

L'admissió a tràmit de la sol·licitud esmentada no suposa cap pronunciament sobre la resolució relativa a l'autorització de l'oferta, o qualsevol dels seus termes i condicions, que s'ha de produir d'acord amb els terminis i la resta de requisits que preveu l'article 21 de la precitada norma.

L'adquisició resultant de l'oferta està subjecta al que preveu l'article 7 bis de la Llei 19/2003, de 4 de juliol, sobre règim jurídic dels moviments de capitals i de les transaccions econòmiques amb l'exterior. D'acord amb l'article 26.2 del Reial Decret 1066/2007, la CNMV no autoritzarà l'oferta fins que s'obtingui la preceptiva autorització prèvia a què es refereix aquesta Llei.”

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.

Més informació rellevant relacionada