Adquisició d'accions de la societat per part del president

Barcelona
El president d’Ercros, Antoni Zabalza Martí, va adquirir, el dimarts 31 de maig de 2016, 57.488 accions de la societat a un preu mitjà de 0,8323 euros/acció.Després d'aquesta operació, que ha estat comunicada a la CNMV en compliment amb el que es disposa en el reial decret 1333/2005, d'11 de novembre, pel qual es desenvolupa la llei 24/1988, de 28 de juliol, del mercat de valors, en matèria d'abús de mercat, el nombre d'accions i drets de vot d’Ercros posseïts pel president de la societat és de 100.000, equivalent al 0,088 % del capital social.


 Descarregar document

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.