Assistència i acords aprovats per la Junta Extraodinària d'Accionistes 2016

Barcelona
En Barcelona, a las 12,00 horas del día 29 de septiembre de 2016, se celebró en segunda convocatoria, en la Mutua General de Seguros, calle Entença 325-335 de Barcelona, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Ercros, conforme al artículo 11 de los Estatutos Sociales. Presidió la reunión el presidente del Consejo de Administración, D. Antonio Zabalza Martí, y actuó de secretario el que lo es del Consejo de Administración, D. Daniel Ripley Soria. Además del presidente, formaron la mesa los siguientes consejeros: D. Laureano Roldán Aguilar, D. Eduardo Sánchez Morrondo, D. Jordi Dagà Sancho y Dª. Lourdes Vega Fernández.Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.