Autorització del Consell de Ministres a l'OPA de Bondalti

Capital social
Barcelona

Es fa referència a la comunicació d'informació rellevant remesa per Bondalti Ibérica, S.L.U. a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) sobre l'autorització del Consell de Ministres l'oferta pública d'adquisició sobre Ercros i que es mostra a continuació:

"En relació amb la sol·licitud d'autorització de l'oferta pública voluntària d'adquisició d'accions ("l'Oferta"), formulada per l'Oferent sobre la totalitat de les accions d'Ercros, SA, presentada i publicada com a informació privilegiada el 5 de març de 2024 (número de registre 2154), que va ser admesa a tràmit per la CNMV amb data 20 de març de 2024, es fa constar que el Consell de Ministres ha resolt, en la reunió d'11 de juny de 2024, previ informe favorable de la Junta d'Inversions Exteriors, autoritzar sense condicions la inversió estrangera de l'Oferent i el seu inversor final a la societat espanyola Ercros, S.A.

L'autorització de la inversió estrangera resultant de l'oferta s'ha concedit de conformitat amb el que estableix l'article 7 bis de la Llei 19/2003, de 4 de juliol, sobre règim jurídic dels moviments de capitals i de les transaccions econòmiques amb l'exterior i sobre determinades mesures de prevenció del blanqueig de capitals i el Reial decret 571/2023, de 4 de juliol, sobre inversions exteriors.

L'autorització esmentada, d'acord amb l'art 26.2 del Reial decret 1066/2007, de 27 de juliol, sobre el règim de les ofertes públiques d'adquisició, es requeria amb caràcter previ a l'autorització de l'oferta per la CNMV. En conseqüència, l'autorització prèvia prevista a l'apartat 9 de la sol·licitud d'autorització de l'oferta esmentada anteriorment (“Autorització prèvia de l'article 26.2 del Reial decret 1066/2007”) ha estat obtinguda.

En relació amb la condició a què estava subjecta l'efectivitat de l'oferta a què fa referència l'apartat 10 (iii) de la sol·licitud d'autorització, consistent en l'autorització o, si és el cas, no oposició per part de la Comissió Europea d'acord amb el Reglament de Subvencions Estrangeres, s'informa que s'ha constatat que no es compleixen els requisits per necessitar aquesta autorització, per això aquesta condició ha decaigut".

 

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.

Més informació rellevant relacionada