Complement de la convocatòria de la junta ordinària d’accionistes

Barcelona
De conformitat amb el que estableix l'article 519 de la Llei de Societats de Capital, i atenent a la sol•licitud d'accionistes titulars del 3,06% del capital social, el consell d'administració d'Ercros publica el següent complement de convocatòria de la junta general ordinària d'accionistes, que se celebrarà a la Mútua General d'Assegurances, carrer Entença, 325-335 de Barcelona, el 29 juny del 2015 a les 12:00 hores, en primera convocatòria, i, de no concórrer el quòrum necessari, el 30 juny del 2015, en el mateix lloc i hora, en segona convocatòria.

En virtut de l'anterior, s'inclouen tres nous punts a l'ordre del dia, addicionals als que figuren en la convocatòria publicada el 28 de maig del 2015, amb la redacció, transcripció literal de la sol•licitud rebuda del referit grup d'accionistes en el domicili social el 2 de juny del 2015:

Ordre del dia

13è. Aprovar el cessament com a conseller independent del Sr. Ramón Blanco Balín, ja que està exercint el càrrec de conseller independent de forma ininterrompuda, des de la seva elecció el dia 29 de juliol del 1996, i, per tant, ha superat en excés el termini màxim de 12 anys, que preveu l'article 529 duodecies 4 i) de la Llei de Societats de Capital i els articles 27.3 dels estatuts socials d'Ercros i 30 del reglament del consell d'administració

14è. Atenent la recomanació 11a del Codi de Bon Govern Corporatiu de les Societats Cotitzades, publicat per la Comissió Nacional del Mercat de Valors el febrer del 2015, aprovar com a política general sobre prima d'assistència a la junta que la totalitat de la quantitat prevista cada any per al pagament d'aquesta prima s'aboni íntegrament i d'un sol cop als assistents a la junta general ordinària anual, única legalment obligatòria, excloent del pagament de prima les juntes extraordinàries que es puguin convocar.

15è. Reduir la retribució anual del conjunt dels consellers de la societat per adaptar-la a la situació econòmica de la societat i, en conseqüència, aprovar que l'import màxim de la remuneració anual del conjunt dels consellers de la societat en la seva condició de tals es fixi en la quantitat de 330.000 euros, de conformitat amb l'article 217 de la Llei de Societats de Capital.

Els informes justificatius presentats per l'esmentat grup d'accionistes respecte dels nous punts de l'ordre del dia proposats en el present complement de convocatòria es troben disponibles a l'apartat corresponent a la junta d'accionistes de la pàgina web corporativa ( Descarregar documentErcros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.