Composició del consell d'administració

Barcelona
El consell de administració d’Ercros, del 20 de juliol de 2015, ha acordat el canvi de categoria del conseller Sr. Ramón Blanco Balín, que passa d’“independent” a “altres externs”, per haver superat els 12 anys ininterromputs com a conseller independent, d’acord amb el previst a l’article 529 duodecies de la Llei de Societats de Capital.

Com a conseqüència de la pèrdua de la condició d’independent, el Sr. Blanco Balín deixa de ser conseller coordinador, funció que passa a exercir el conseller independent, Sr. Eduardo Sánchez Morrondo, quedant facultat para exercir les atribucions previstes a l’article 529 septies de la Llei de Societats de Capital.


 Descarregar document

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.