Convocatòria i ordre del dia de la junta de 2024

Junta d'accionistes
Barcelona

El consell convoca la junta el 28-06-2024

El consell d'administració d'Ercros, S.A. («Ercros» o «la Societat»), en la seva reunió del 25 d'abril del 2024, ha acordat convocar la junta general ordinària d'accionistes, que se celebrarà el 27 de juny del 2024 a l’avinguda Diagonal, 514, 6a planta, 08006 Barcelona, a les 12:00 hores, en primera convocatòria, i, de no concórrer el quòrum necessari, el 28 de juny del 2024, en el mateix lloc i hora, en segona convocatòria.

 

Propostes d'acord sotmeses a l'aprovació de la junta

 1. Examen i aprovació, en el seu cas, dels comptes anuals i informe de gestió de la Societat i del seu Grup consolidat, que inclou en document separat l'informe anual de govern corporatiu, i de la gestió social.
 2. Examen i aprovació, en el seu cas, de la proposta d'aplicació del resultat individual obtingut per la Societat, que inclou la distribució d'un dividend per import de 0,096 euros bruts per acció, a pagar el 10 de juliol del 2024, tot això corresponent a l'exercici tancat el 31 de desembre del 2023.
 3. Examen i aprovació, en el seu cas, de l'estat d'informació no financera (informe anual de responsabilitat social empresarial) de la Societat i del seu Grup consolidat, corresponent a l'exercici tancat el 31 de desembre del 2023.
 4. Nomenament de PriceaterwaterhouseCoopers Auditores, S.L. com a auditor de comptes de la Societat i del seu Grup consolidat per als exercicis socials del 2024, 2025 i 2026.
 5. Reelecció del Sr. Antoni Zabalza Martí, com a conseller executiu.
 6. Reelecció de la Sra. Lourdes Vega Fernández, com a consellera independent.
 7. Reelecció del Sr. Laureano Roldán Aguilar, com a conseller extern.
 8. Reelecció del Sr. Eduardo Sánchez Morrondo, com a conseller extern.
 9. Reelecció del Sr. Joan Casas Galofré, com a conseller dominical.
 10. Votació consultiva de l'informe anual sobre remuneracions dels consellers corresponent a l'exercici 2023.
 11. Delegació de facultats en el conseller delegat i en el secretari del consell d'administració per a la interpretació, esmena, complement, execució i desenvolupament dels acords que s'adoptin per la junta, i delegació de facultats per a l'elevació a instrument públic i inscripció dels acords i, si s' escau, per a la seva esmena.


Prima d'assistència

Els accionistes que es trobin presents o representats a la junta tindran dret a una prima d'assistència de 0,005 euros bruts per acció d'Ercros que posseeixin. Aquesta prima serà abonada als accionistes, amb independència de la forma que triïn per assistir a la junta.

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.

Més informació rellevant relacionada

Junta d'accionistes
Barcelona,
Junta d'accionistes
Barcelona,
Junta d'accionistes
Barcelona,