Designació de Solventis A.V., SA com a gestor principal del programa de recompra d'accions pròpies.

Barcelona, 17 de gener de 2017.Als efectes del que preveu l'article 228 del text refós de la Llei del Mercat de Valors, aprovat pel Reial Decret legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre, Ercros, S.A. (d’ara endavant, «la Societat»), mitjançant aquest escrit comunica el següent
FET RELLEVANT

La Societat informa que, d'acord amb el que preveu l'article 4.2 del Reglament Delegat (UE) 2016/1052 de la Comissió, de 8 de març de 2016, pel qual es completa el Reglament (UE) 596/2014 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a les normes tècniques de regulació relatives a les condicions aplicables als programes de recompra i les mesures d'estabilització, ha designat com a gestor principal del programa de recompra d'accions pròpies a l'empresa de serveis d'inversió a Solventis A.V., S.A.

Logo Solventis


El propòsit del programa de recompra d'accions pròpies és l'amortització d'accions pròpies adquirides mitjançant la reducció de capital en l'import nominal de les mateixes, previ acord adoptat a l'efecte per la propera Junta General Ordinària d'Accionistes.

Aquest programa va ser anunciat per la Societat al mercat, mitjançant el fet rellevant número 244.657, que fou remès a la CNMV el passat 11 de novembre.


 Descarregar document
Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.