El benefici d’Ercros puja fins als 28,3 milions d'euros, un 18% més que al primer semestre de l’any passat

Barcelona
Ercros ha acabat el primer semestre de 2018 amb uns resultats que superen àmpliament els obtinguts en el mateix període de l'any anterior. En concret, l'empresa ha obtingut un benefici de 28,27 milions d'euros, un 18% més que al primer semestre de 2017, i un resultat brut d'explotació («ebitda») de 42,12 milions d'euros, un 9,3% més. Respecte de les previsions avançades a mitjans de juny, el resultat supera en 1,27 milions d'euros la previsió i l'ebitda, en 1,12 milions.Aquests resultats s'expliquen principalment pel fort augment dels preus de la sosa i els derivats del clor (hipoclorit sòdic i àcid clorhídric), que estan marcant records històrics degut a la fortalesa de la demanda i la reducció de la capacitat de producció de clor i sosa experimentada pel sector després de la prohibició de la tecnologia de mercuri a Europa a finals de 2017.

Això explica al seu torn que les vendes d’Ercros als sis primers mesos de l'any hagin arribat als 334,68 milions d'euros, un 1% més que les obtingudes al tancament del primer semestre de 2017.

Tal com estava previst, el ritme d'entrada en funcionament de la nova capacitat de producció de les plantes de clor-sosa amb tecnologia de membrana ha comportat per a Ercros una reducció transitòria de la producció d'aquests productes, que s'està compensant amb la comercialització de sosa externa i l'adquisició de productes intermedis (EDC i VCM) per fabricar PVC.

La menor producció de clor i la major eficiència de les plantes electrolítiques de membrana estan facilitant la consecució d'un dels principals objectius operatius d’Ercros, que és la reducció de la seva dependència de l'energia elèctrica. El menor consum d'electricitat aconseguit ha incidit en l'import dels subministraments, que s'han reduït en 13,46 milions d'euros –un 23,3% menys que en el mateix període de 2017– malgrat l'important encariment experimentat per l'electricitat des de començaments d'any fins ara. L'efecte contraposat ha estat la reducció del 35,7% dels ingressos pel servei d’interrompibilitat del subministrament elèctric i altres serveis que presta Ercros, inclosos a l'epígraf «Prestació de serveis».

Dins del capítol de les despeses, la reestructuració del negoci del clor també ha repercutit en l'evolució dels aprovisionaments –l'augment del 3,8% dels quals es deu principalment al major volum de productes comprats (sosa, EDC, potasses i clorur sòdic)– i en les despeses de personal, que han disminuït en 3,68 milions d'euros per la reducció de plantilla i la cancel·lació de certes obligacions amb el personal passiu. Al 30 de juny de 2018, la plantilla ascendia a 1.302 persones, 90 persones menys que a la mateixa data de l'exercici anterior.

Les despeses totals d’Ercros corresponents al primer semestre del present exercici –que sumen 302,15 milions d'euros– han experimentat una contracció del 2,9%, superior a la de l'1,6% experimentada pels ingressos, la qual cosa explica la millora de 3,58 milions experimentada per l’ebitda respecte del mateix període de l'exercici anterior. En concret, l’ebitda ha passat dels 38,54 milions d'euros del primer semestre de 2017 a 42,12 milions d'euros en el primer semestre de 2018.

Les amortitzacions han augmentat un 6,6% per les inversions executades en el marc del Pla Act i situen el resultat d'explotació («ebit») en 32,55 milions d'euros, xifra un 10,1% superior a l'obtinguda en el mateix període de 2017.
Després de l'impost als guanys, per import d'1,15 milions d'euros, el resultat del semestre queda en 28,27 milions d'euros, 4,31 milions més que l'obtingut en el primer semestre de 2017.

Dels epígrafs del balanç cal destacar l'augment del patrimoni net des dels 247,49 milions d'euros al tancament de l'exercici 2017 fins als 261,25 milions d'euros amb què ha tancat el mes de juny de 2018. L'augment d'aquesta partida, en 13,76 milions d'euros, és inferior al resultat del semestre degut als 8,77 milions d'euros destinats a la compra d’autocartera; els 5,37 milions del pagament del dividend; i els 0,38 milions del pagament de la prima d'assistència a la junta d'accionistes.
El deute financer net, per la seva banda, ha disminuït un 1,4% situant-se en 87,98 milions d'euros. Durant el primer semestre de 2018, les inversions executades han pujat a 16,49 milions d'euros enfront dels 20,66 milions d'euros invertits en el primer semestre de 2017, dels quals 8,75 milions corresponen a inversions del Pla Act.

Al tancament del semestre, Ercros compleix amb les tres condicions establertes per a la retribució a l'accionista: el BPA –benefici del semestre/nombre d'accions– ha pujat a 0,26 euros (ha de ser com a mínim de 0,10 euros l'any); el rati de solvència –deute financer net/ebitda dels darrers 12 mesos– s'ha situat en 1,13 (ha de ser inferior o igual a 2); i el rati de palanquejament– deute financer net/patrimoni total– s'ha situat en 0,34 (ha de ser inferior o igual a 0,5).

La previsió pel conjunt de 2018 és de manteniment de les pautes de creixement posades de manifest en el primer semestre, si bé cal tenir en compte que la segona meitat de l'any inclou els mesos d'agost i desembre que per raons estacionals són períodes de menor activitat. Segons les previsions del sector, els mercats de la sosa i d'altres derivats del clor seguiran tensos almenys fins a finals de 2020, que és el període que s'estima que Europa necessitarà per tornar a equilibrar l'oferta i la demanda d'aquests productes.

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.