El benefici d’Ercros s’eleva a 27,3 milions d’euros

Barcelona
En els nou primers mesos de l'any, Ercros ha obtingut un benefici de 27,28 milions d'euros, una xifra que supera en 21,40 milions d'euros el resultat obtingut en el mateix període de 2015 i multiplica per 3,8 vegades el benefici de tot l'exercici 2015.

Aquest benefici confirma la tendència positiva posada de manifest al llarg de l'any i és conseqüència tant de l'estratègia seguida per l'empresa i les actuacions de reestructuració dutes a terme en els darrers anys, com de la favorable conjuntura d’aquest període.Les vendes, per import de 430,17 milions d'euros, són un 1,6 % inferiors a les del mateix període de l'any passat. Aquesta disminució es deu, principalment, a l'efecte de traslladar al preu dels productes finals la caiguda del metanol en la Divisió de Química Intermèdia, raó per la qual la facturació d'aquesta divisió s'ha reduït un 13,5 %. Les altres dues divisions -Derivats del Clor i Farmàcia- han augmentat les seves vendes un 3,5 % i un 9,1 %, respectivament. En general, els principals mercats de la companyia es mantenen tensos amb preus ferms i un alt volum de transaccions. Aquesta situació s'ha posat de manifest fins i tot durant el mes d'agost, un període estacionalment de baixa activitat. 

Les despeses acumulades fins a setembre s'han reduït un 6,3 % en comparació amb el mateix període de l'any passat, a causa de la baixada dels aprovisionaments i, sobretot, dels subministraments. En el cas dels aprovisionaments, l'import dels quals ha ascendit a 203,48 milions d'euros, la caiguda ha estat del 3,9 %, amb rebaixes significatives en el preu de les matèries primeres més importants: el metanol i, en menor mesura, l'etilè. Més significativa ha estat la baixada del 23,4 % dels subministraments, l'import dels quals ha estat de 72,14 milions d'euros. Cal atribuir aquesta caiguda, fonamentalment, a la rebaixa de la factura elèctrica que, en comparació amb l'any passat, ha disminuït en 12,60 milions d'euros. També el gas, recolzat pel baix preu del petroli, ha evolucionat a la baixa tot disminuint la seva factura en 10,14 milions d'euros.

Les despeses de personal, per import de 60,12 milions d'euros, pràcticament no han variat entre 2015 i 2016. L'efecte de la menor plantilla el 2016, principalment com a conseqüència de la venda de la fàbrica de Palos de la Frontera i la Salina de Huelva el 2015, s'ha vist contrarestat per l'augment salarial del 3,5 % aplicat el 2016. Aquest augment inclou la recuperació que quedava pendent del salari congelat del període 2010-2012.

Les despeses s'han reduït més que no pas els ingressos (-6,3 % versus -1,4 %), la qual cosa ha suposat un augment del resultat brut d'explotació (ebitda) dels nou primers mesos de 2016 fins als 46,95 milions d'euros, un 88 % per sobre de l'ebitda del mateix període de 2015, que va ser de 24,98 milions d'euros. És a dir, en els nou primers mesos de l'any, l'ebitda de 2015, que ja va ser molt raonable, s'ha vist augmentat en 21,97 milions d'euros. 

Conseqüentment, el marge d'ebitda sobre vendes ha passat del 5,7 % que va assolir en els nou primers mesos de 2015, al 10,9 % obtingut aquest any. De la mateixa manera que va passar en els dos trimestres anteriors, també en aquest tercer trimestre se segueix superant l'objectiu de l'empresa, fixat en el 10 %.

Les amortitzacions, per import de 14,78 milions d'euros, s'han reduït lleugerament en el període analitzat. Dels resultats financers, cal destacar la disminució de les despeses financeres en 1,63 milions d'euros, gràcies al menor endeutament, i la reducció de les

diferències de canvi positives, en pràcticament el mateix import, a causa de l'estabilitat del dòlar davant l'euro el 2016 en comparació amb la forta apreciació experimentada per la divisa americana al primer trimestre de 2015. Finalment, la Societat ha registrat despeses per impostos als guanys per 0,45 milions d'euros.


D'aquesta manera, el benefici net ha assolit els 27,28 milions d'euros, xifra 4,6 vegades superior a l'aconseguida en el mateix període de 2015, que va ser de 5,88 milions d'euros.

En la comparació del balanç al 30 de setembre de 2016 i el corresponent al tancament de 2015, cal destacar, d'una banda, l'augment en 26,83 milions d'euros del patrimoni net, a causa dels beneficis obtinguts durant el període de referència i, per l'altra, la disminució del d
eute financer net (DFN) en 27,86 milions d'euros.


Al 30 de setembre de l'exercici corrent, el deute financer net ascendia a 63,37 milions d'euros davant d’un deute de 91,23 milions d'euros al 31 de desembre de 2015. Aquesta disminució ha suposat una significativa millora de la ràtio de cobertura del deute (DFN/ebitda), que en els últims 12 mesos ha passat de 5,17 a 1,16, reflectint de forma clara l'important augment de la capacitat de la Societat per fer front als seus deutes.

Per a l'últim trimestre del 2016 preveiem un cert alentiment de la tendència alcista a causa de: (i) l'estacionalitat pròpia del mes de desembre; (ii) l'increment del cost de les energies, principalment de l'electricitat, i (iii) la parada temporal de l'activitat per força major en la cadena de subministrament decretada pel nostre principal client de clor. No obstant això, Ercros espera que la fortalesa de la demanda dels seus principals productes, amb preus que evolucionen a l'alça, i les mesures d'eficiència industrial adoptades permetin mitigar els impactes negatius citats.


Ercros FR 07-11-2016 imatge
 Descarregar document

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.