El consell aprova el 8è programa de compra d'accions pròpies

Capital social
Barcelona

El setè programa de recompra d'accions venç el proper 23 de juny, per això, el consell d'administració de la Societat, en la seva sessió celebrada el 16 de juny de 2023, ha aprovat el vuitè programa de recompra d'accions pròpies, a l'empara de l'autorització conferida per la junta general ordinària d'accionistes celebrada avui, 10 de juny de 2022, en els següents termes:

  • Propòsit del programa de recompra: L'amortització d'accions pròpies adquirides, mitjançant la reducció de capital social en el seu import nominal, segons el que preveu el punt 2. a) de l'article 5 del Reglament 596/2014.
  • Import monetari màxim i nombre màxim d'accions: El programa de recompra tindrà un import monetari màxim de 25 (vint-i-cinc) milions d'euros. En cap cas, però, el nombre d'accions pròpies a adquirir podrà excedir del 8% del capital social actual de la Societat composat per 96.599.189 accions (que equival a 7,7 milions d’accions).
  • Condicions de preu i volum: Les accions es compraran a preu de mercat de conformitat amb les condicions de preu i volum establertes en la legislació sobre la matèria. En particular, pel que fa al preu, la Societat no adquirirà accions a un preu superior al més elevat dels següents: (a) el preu de l'última operació independent; o (b) l'oferta independent més alta d'aquest moment en el centre de negociació on s'efectuï la compra, fins i tot quan les accions es negociïn en diferents centres de negociació. Pel que fa al volum de contractació, la Societat no adquirirà més del 25% del volum mitjà diari de les accions pròpies al centre de negociació en què es dugui a terme la compra, aplicant aquest límit a la totalitat del programa de recompra. A aquests efectes, el volum mitjà diari es basarà en el volum mitjà diari negociat durant els 20 dies de negociació anteriors a la data de la compra.
  • Durada: Aquest setè programa de recompra estarà vigent des del 25 de juny de 2023 fins al 31 de desembre de 2024.

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.

Més informació rellevant relacionada

Capital social
Barcelona,
Capital social
Barcelona,