El consell d'Ercros aprova el 3er. programa de recompra d'autocartera

Barcelona
Vista la proximitat de la finalització del segon programa de recompra d'accions pròpies –donat que està previst arribar en pocs dies al límit d'inversió contemplat, de 6 milions d'euros– el consell d'administració de la Societat, a la sessió celebrada el 23 de febrer de 2018, ha aprovat el tercer programa de recompra d'autocartera, a l'empara de l'autorització que li va ser conferida per la junta general ordinària d'accionistes del 23 de juny de 2017, en els següents termes:  • Propòsit del programa de recompra: L'amortització d'accions pròpies adquirides mitjançant la reducció del capital social en l'import nominal de les mateixes, previ acord adoptat a tal efecte per la junta general d'accionistes.
  • Import monetari màxim i nombre màxim d'accions: El programa de recompra tindrà un import monetari màxim de 6 milions d'euros. En cap cas, però, el nombre d'accions pròpies a adquirir sota el programa de recompra podrà excedir del 3% del capital de la Societat (equivalent a 3,3 milions d'accions del capital social actual).
  • Condicions de preu i volum: Les accions es compraran a preu de mercat de conformitat amb les condicions de preu i volum establertes en la legislació sobre la matèria.
  • Durada: Aquest tercer programa de recompra es posarà en marxa quan finalitzi el segon programa de recompra i estarà vigent fins al 31 de desembre de 2018.

No obstant això, la Societat es reserva el dret a finalitzar el programa de recompra si, amb anterioritat a la seva data límit de vigència, hagués adquirit el nombre màxim d'accions autoritzat pel consell d'administració, s'hagués superat l'import monetari màxim assignat al programa de recompra o si concorregués alguna altra circumstància que així ho aconsellés.

El segon programa de recompra d'accions pròpies, que està actualment en marxa, es va iniciar el 4 d'octubre de 2017 i, fins el 23 de febrer de 2018, ha acumulat una compra d'1.840.378 accions pròpies, per import de 5,15 milions d'euros, que representen el 1,7% del capital social.

En el primer programa, la Societat va adquirir 3.106.860 accions pròpies, representatives del 2,7% del capital social, amb un cost de 9 milions d'euros, que ja estan amortitzades mitjançant una reducció de capital per l'import nominal de les accions comprades (932.058 euros).

Les operacions de compra d'accions realitzades en virtut del programa de recompra seran degudament comunicades a la Comissió Nacional del Mercat de Valors mitjançant el corresponent fet rellevant, amb la periodicitat prevista pel reglament. També serà objecte de comunicació mitjançant un fet rellevant la interrupció, finalització o modificació del mateix.

El programa de recompra, que en qualsevol cas complirà les obligacions que siguin exigibles a la Societat, tindrà com a gestor principal a l'empresa de serveis d'inversió Solventis A.V., S.A. d'acord amb el que preveu la normativa aplicable.


 Descarregar documents

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.