El consell d'Ercros aprova el 4t programa de recompra d'accions pròpies

Barcelona 15 de juny de 2018. - Vista la proximitat de la finalització del tercer programa de recompra d'accions pròpies -al estar previst arribar en poques setmanes el límit d'inversió contemplat, de 6 milions d'euros- el consell d'administració de la Societat, en la sessió celebrada el 15 de juny de 2018 , ha aprovat el quart programa de recompra d'accions pròpies, a l'empara de l'autorització que li va ser conferida per la junta general ordinària d'accionistes del 23 de juny de 2017, en els següents termes:


  • Propòsit del programa de recompra: L'amortització d'accions pròpies adquirides mitjançant la reducció del capital social en el seu import nominal.
  • Import monetari màxim i nombre màxim d'accions: El programa de recompra tindrà un import monetari màxim de 12 milions d'euros. En cap cas, però, el nombre d'accions pròpies a adquirir pot excedir el 4,5% del capital social actual de la Societat compost per 110.979.611 accions (que equival a 5 milions d'accions).
  • Condicions de preu i volum: Les accions es compraran a preu de mercat de conformitat amb les condicions de preu i volum establertes en la legislació sobre la matèria.
  • Durada: Aquest quart programa de recompra es posarà en marxa quan finalitzi el tercer programa de recompra i estarà vigent fins al 30 de juny de 2019.No obstant això, la Societat es reserva el dret a finalitzar el programa de recompra si, amb anterioritat a la seva data límit de vigència, hagués adquirit el nombre màxim d'accions autoritzat pel consell d'administració, s'hagués superat l'import monetari màxim assignat o si concorregués alguna altra circumstància que així ho aconsellés.

No obstant això, la Societat es reserva el dret a finalitzar el programa de recompra si, amb anterioritat a la seva data límit de vigència, hagués adquirit el nombre màxim d'accions autoritzat pel consell d'administració, s'hagués superat l'import monetari màxim assignat o si concorregués alguna altra circumstància que així ho aconsellés.

El tercer programa de recompra d'accions pròpies, que està actualment en marxa, es va iniciar el 12 de març de 2018 i, fins el 12 de juny de 2018, ha acumulat una compra de 1.205.221 accions pròpies, que juntament amb les procedents del segon programa de recompra (2.116.488 accions), totalitzen 3.321.709 d’accions pròpies en cartera en aquesta data, que representen el 3% del capital social. En el segon programa de recompra es van invertir 6 milions d'euros i l'import invertit fins el 12 de juny en el tercer programa de recompra puja a 4,9 milions d'euros.

La junta general ordinària d'accionistes, celebrada en el dia d'avui, ha aprovat la proposta del consell d'administració de dur a terme una reducció del capital social de 930.897 euros, mitjançant l'amortització de les 3.102.990 accions pròpies adquirides per la Societat a la data de la convocatòria d'aquesta junta, en cost d'adquisició de les quals va ser de 10 milions d'euros (un desemborsament del 22,5% del benefici de 2017) a l'empara del segon i part del tercer programa de recompra abans esmentats. Després d'aquesta operació, el capital social d'Ercros es veurà disminuït en un 2,8% i estarà compost per 107.876.621 accions.

En el marc del primer programa de recompra d'accions pròpies, la Societat va adquirir 3.106.860 accions, representatives del 2,7% del capital social, amb un cost de 9 milions d'euros (un desemborsament del 19,9% del benefici de 2016), que van ser amortitzades el juliol de 2017 mitjançant una reducció de capital de 932.058 euros.

Les operacions de compra d'accions realitzades en virtut del programa de recompra seran degudament comunicades a la Comissió Nacional del Mercat de Valors mitjançant el corresponent fet rellevant, amb la periodicitat prevista en la normativa. També serà objecte de comunicació mitjançant un fet rellevant la interrupció, finalització o modificació del programa.

El programa de recompra, que en qualsevol cas complirà les obligacions que siguin exigibles a la Societat, tindrà com a gestor principal a l'empresa de serveis d'inversió Solventis A.V., S.A. d'acord amb el que preveu la normativa aplicable.


 Descarregar document

 

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.