El consell d’Ercros aprova el 5è programa de recompra d’accions pròpies

Capital social
Barcelona

El consell d’administració de la Societat, en la seva sessió celebrada el 10 de febrer de 2020, ha aprovat el cinquè programa de recompra d’accions pròpies, a l’empara de l’autorització que li va ser conferida per la junta general ordinària d’accionistes del 23 de juny de 2017, en els següents termes:

  • Propòsit del programa de recompra: L’amortització d’accions pròpies adquirides mitjançant la reducció del capital social en el seu import nominal, segons el previst en el punt 2.a) de l’article 5 del Reglament 596/2014.
  • Import monetari màxim i nombre màxim d’accions: El programa de recompra tindrà un import monetari màxim de 18 milions d’euros. En cap cas, no obstant, el número d’accions pròpies podrà excedir del 7% del capital social actual de la Societat compost per 104.915.821 d’accions (que equival a 7,35 milions d’accions).
  • Condicions de preu i volum: Les accions es compraran a preu de mercat de conformitat amb les condicions de preu i volum establertes en la legislació sobre la matèria. En particular, pel que fa al preu, la Societat no adquirirà accions a un preu superior al més elevat dels següents: (a) el preu de la darrera operació independent; o (b) la oferta independent més alta d’aquell moment en el centre de negociació on s’efectuï la compra, inclús quan les accions es negociïn en diferents centres de negociació. Pel que fa al volum de contractació, la Societat no adquirirà més del 25% del volum mitjà diari de les accions pròpies en el centre de negociació en el qual es porti a terme la compra, aplicant-se aquest límit a la totalitat del programa de recompra. A aquests efectes, el volum mitjà diari es basarà en el volum mitjà diari negociat durant els 20 dies de negociació anteriors a la data de la compra.
  • Durada: Aquest cinquè programa de recompra està vigent des de la publicació d’aquesta comunicació fins el 30 de juny de 2021.

No obstant això, la Societat es reserva el dret a finalitzar el programa de recompra si, amb anterioritat a la seva data límit de vigència, hagués adquirit el nombre màxim d’accions autoritzat pel consell d’administració, s’hagués superat l’import monetari màxim assignat o si concorregués cap altre circumstància que així ho aconsellés.

Els quatre programes i les tres reduccions del capital social, que s’han escomès des de finals de 2016 fins a dia d’avui, dins del marc de la política de retribució a l’accionista, han acumulat una compra de 9,16 milions d’accions pròpies, l’amortització de les quals ha comportat una disminució del capital social de 2,75 milions d’euros, que suposa una minoració del 8,03% del capital inicial.

Les operacions de compra d’accions realitzades en virtut del programa de recompra seran degudament comunicades a la Comissió Nacional del Mercat de Valors («CNMV») mitjançant la corresponent comunicació «d’altre informació rellevant», amb la periodicitat prevista a la normativa. També serà objecte de comunicació mitjançant una comunicació a la CNMV la interrupció, finalització o modificació del programa.

El programa de recompra, que en qualsevol cas complirà amb les obligacions que siguin exigibles a la Societat, tindrà com a gestor principal el Banc de Sabadell d’acord al previst en la normativa aplicable.

El programa de recompra es troba subjecte al previst al Reglament (UE) Nº 596/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de abril de 2014, sobre l’abús de mercat i al Reglament Delegat (UE) 2016/1052 de la Comissió, de 8 de març de 2016, pel que es completa el Reglament 596/2014 pel que fa a les normes tècniques de regulació relatives a les condicions aplicables als programes de recompra i a les mesures d’estabilització, així com la resta de normativa aplicable.

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.

Més informació rellevant relacionada

Capital social
Barcelona,
Capital social
Barcelona,