Els accionistes que assisteixen a la Junta Extraordinària d'Ercros rebran una prima d'assistència de 0,005 euros

Barcelona
Recordem que els accionistes que siguin presents o representats a la Junta General Extraordinària d'Ercros, SA (La «Societat»), convocada pel Consell d'Administració de la Societat el 7 d'octubre de 2016, que se celebrarà el 14 de novembre del 2016 a les 12:00 hores, en primera convocatòria i, de no concórrer el quòrum necessari, el 15 de novembre de 2016 a la mateixa hora, en segona convocatòria, tindran dret a una prima d'assistència equivalent a 0,005 euros bruts per acció de la societat que posseeixin, segons es despren de la convocatòria de l'esmentada Junta General, publicada el 13 d'octubre de 2016 al diari El Economista, a les pàgines web de la Societat i de la Comissió Nacional del Mercat de Valors.La prima d'assistència s'emmarca en la política estable sobre primes d'assistència observada per la Societat en els darrers 11 anys.

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.