Ercros anuncia el segon programa de recompra d'accions pròpies

Barcelona, 26 de juliol de 2017. - Als efectes previstos a l'article 228 del text refós de la Llei del Mercat de Valors, aprovat pel Reial decret 4/2015, de 23 d'octubre, Ercros, S.A. (d'ara endavant «la Societat»), mitjançant aquest escrit comunica el següent

FET RELLEVANT

El consell d'administració de la Societat, a la seva sessió celebrada en el 26 de juliol de 2017, ha acordat dur a terme el segon programa de recompra d'accions pròpies (el “programa de recompra”) a l'empara de l'autorització que li va ser conferida per la junta general ordinària d'accionistes, celebrada el 23 de juny de 2017, i d'acord amb allò que disposa el reglament intern de conducta en matèries relacionades amb el mercat de valors de la Societat («el RIC»), així com en el Reglament (UE) 596/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 d'abril de 2014, i el Reglament Delegat (UE) 2016/1052 de la Comissió, de 8 de març de 2016 (de forma conjunta, els dos últims, el “reglament”), en els següents termes:
 Descarregar document

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.