Ercros anuncia la inscripció de la reducció de capital

Barcelona
De conformitat amb el que estableix l'article 228 del Reial Decret legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei del Mercat de Valors, Ercros, S.A. (d'ara endavant «Ercros»), i com a continuació dels fets rellevant publicats el 4 i 6 de juliol de 2018 (números 267.544 i 267.623), mitjançant aquest escrit, comunica el següent:

FET RELLEVANT

Ercros informa que, amb data de 24 de juliol de 2018, ha estat inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona l'escriptura de la reducció del seu capital social en 930.897 euros, corresponent a l'amortització de 3.102.990 d'accions pròpies, de 0,30 euros de valor nominal cadascuna d'elles, representatives del 2,796% del capital social.Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.