Ercros guanya 3 milions d'euros fins a setembre i renova l'acord de finançament

El benefici d’Ercros en els nou primers mesos del 2014 s'ha elevat a 2,88 milions d'euros, la qual cosa suposa una millora de 6,54 milions d'euros respecte de la pèrdua de 3,66 milions d'euros incorreguda en el mateix període de l'any anterior.

A finals d'octubre, la companyia ha arribat a un acord amb les entitats bancàries per renovar el contracte de finançament per als propers tres anys, per un import de 102,15 milions d'euros.


Compte de pèrdues i guanys

En el tercer trimestre del 2014, Ercros ha continuat el camí de recuperació iniciat a la primera part de l'any, però a un ritme més moderat que en el segon trimestre principalment per la incidència del mes d'agost, estacionalment de baixa activitat industrial.

Les actuacions dutes a terme el 2013 per reduir els costos fixos i augmentar la productivitat han permès consolidar la millora de marges i resultats en un context de disminució de les vendes.

La xifra de negocis d’Ercros va baixar un 3,6% en els nou primers mesos del 2014 respecte del mateix període del 2013, en passar de 482,26 milions d'euros a 465,07 milions d'euros. El lleuger repunt del preu del principal producte, la sosa càustica, observat en el tercer trimestre no ha estat suficient per compensar el descens que havia acumulat en els mesos anteriors.

Les despeses, per la seva banda, s'han reduït en un 1,7%. La major variació en aquest capítol correspon a les indemnitzacions laborals, per import de 3,90 milions d'euros, imputades en el compte de pèrdues i guanys del 2013. L'expedient de regulació d'ocupació aplicat l'any passat i la moderació salarial han impulsat també a la baixa les despeses de personal (-2,1%), mentre que la factura dels aprovisionaments i subministraments es manté pràcticament estable.

Aquest escenari ha comportat una millora d’un 8,9% del resultat brut d'explotació (ebitda), que dels 20,08 milions d'euros registrats fins al 30 de setembre del 2013 ha passat a 21,86 milions d'euros en els nou primers mesos del 2014, un augment d'1,78 milions d'euros.

La millora de l’ebitda, juntament amb la rebaixa d’un 4,6% de les amortitzacions i d’un 27,1% dels resultats financers -afavorits per la revaloració del dòlar respecte de l'euro-, i els resultats per les activitats interrompudes expliquen el gir del resultat de la companyia en els primers nou mesos de l'any, que d'una pèrdua de 3,66 milions d'euros el 2013 ha passat a un benefici de 2,88 milions d'euros el 2014.

El resultat de les activitats interrompudes, per import de 0,81 milions d'euros en el tercer trimestre del 2014 i de -1,17 milions d'euros en el període corresponent del 2013, correspon a l'activitat dels fosfats entre gener i abril, i a l'import de la venda de la filial Fosfatos de Cartagena i el fons de comerç associat a la comercialització de fosfats, que va tenir lloc el 10 d'abril passat.

Balanç del trimestre

En el balanç no s'han produït variacions significatives respecte de les observades en el primer semestre. Entre el 31 de desembre del 2013 i el 30 de setembre del 2014 cal destacar:

  • La reducció del capital circulant en 14,99 milions d'euros, per la rebaixa d'existències i el cobrament del deute ajornat dels terrenys de El Hondón.
  • L'augment en 4,91 milions d'euros del patrimoni de la Societat, per l'impacte del resultat obtingut i l'import de les ampliacions de capital dutes a terme.
  •  La reducció del deute financer net en 18,23 milions d'euros. En finalitzar el tercer trimestre, el deute financer net era de 115,42 milions d'euros.
Renovació de l’acord de finançament sindicat

El 31 d'octubre del 2014, Ercros i un pool d'entitats financeres han aconseguit un acord, per als propers tres anys, pel qual l'empresa obté línies de finançament de circulant per import de 102,15 milions d'euros, instrumentades mitjançant un contracte de factoring sindicat que anticipa comptes a cobrar de clients. El tipus d'interès aplicat és l’euríbor més 3,5 punts.

Aquesta línia de factoring suposa la renovació de la que ja disposava l'empresa des del 2011 i que va vèncer el setembre passat. Les entitats financeres signants del nou contracte són les mateixes que van subscriure l'anterior (Banc Popular, BBVA, Catalunya Banc, Banc Santander, HSBC Bank, Banc de Sabadell i Caixabank) a més d’Eurofactor Hispània, filial del banc francès Crédit Agricole.

La companyia també ha renovat el préstec que tenia amb l’ICO per un import de 10 milions d'euros, per un termini de cinc anys amortitzable anualment.
  Descarregar document


Informació relacionada 
>> Informació financera

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.