Ercros incrementa el seu benefici un 15,8% fins als 9 milions d'euros

Barcelona
Ercros ha tancat el primer trimestre del 2017 amb un benefici de 9,23 milions d'euros, un 15,8% per sobre de l'obtingut en el mateix període de l'exercici anterior que va ser de 7,97 milions d'euros.

Aquest augment de 1,26 milions d'euros és especialment rellevant al haver-se produït en un context de forta pujada del preu de les principals matèries primeres, especialment l'electricitat i el metanol, que han experimentat increments superiors al 50% respecte del primer trimestre del 2016. També és indicatiu de la fortalesa mostrada per la majoria dels nostres mercats, que a més de generar un major volum de vendes, està permetent un augment dels marges.Les vendes del primer trimestre del 2017 han pujat a 165,36 milions d'euros, un 14,8% més que les del primer trimestre del 2016, que van ser de 144,03 milions d'euros. A la millora de les vendes hi han participat els tres negocis de la companyia: la divisió de química intermèdia, amb un augment del 18,6% de les vendes; la divisió de derivats del clor, amb un 12,7%, i la divisió de farmàcia, amb un 10,9%.

L'increment de preu de les matèries primeres s'ha reflectit en el capítol de despeses, que en conjunt ha augmentat un 11,6% fins als 155,07 milions d'euros (138,97 milions d'euros en el primer trimestre de 2016). Dins d'aquest capítol, l'epígraf que ha presentat una variació més significativa ha estat el dels subministraments (+25,5%), influït per l'augment del preu de l'electricitat ja comentat; seguit pel dels aprovisionaments (+14,1%), principalment a causa de la pujada del preu del metanol, també esmentada.

El major increment dels ingressos (17,62 milions d'euros) respecte de les despeses (16,10 milions d'euros), eleva el resultat brut d'explotació (ebitda) del primer trimestre del 2017 fins als 17,47 milions d'euros, enfront dels 15,95 milions d'euros obtinguts en el primer trimestre del 2016, un augment del 9,5%.

De les partides del balanç, cal destacar l'augment del capital circulant, en 19,51 milions d'euros, lligat a la major facturació del trimestre, que ha donat lloc, juntament amb la compra d'accions pròpies i al pagament d'inversions, a un increment del deute financer net, de 21,02 milions d'euros, fins a situar-se en els 94,48 milions d'euros.

Durant el primer trimestre del 2017, la Societat ha adquirit 3.106.860 accions pròpies amb un cost d'adquisició de 9 milions d'euros, d'acord amb el pla de remuneració a l'accionista engegat pel consell d'administració. L'adquisició d'aquestes accions minoren el patrimoni net, que quasi no augmenta en el trimestre, malgrat els resultats obtinguts. El consell d'administració proposarà a la pròxima junta general ordinària l'amortització d'aquestes accions.

La solidesa de la demanda i de l'entorn econòmic fa preveure que en els propers trimestres es consolidi la tendència del primer trimestre, especialment després d'haver-se frenat l'escalada del preu de l'electricitat dels dos primers mesos de l'any.

D'altra banda, en l'últim trimestre del 2017, Ercros haurà de fer front a la parada i desmantellament de les plantes de producció de clor que operen amb tecnologia de mercuri i la simultània posada en servei de l'ampliació de les instal·lacions amb tecnologia de membrana.

 

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.