Ercros informa de la compra de 118.319 accions pròpies

Capital social
Barcelona

Com a continuació de la informació rellevant número 16.755 publicada el 10 de juny de 2022, la Societat informa que, a l'empara del setè programa de recompra d'accions pròpies per amortitzar, durant el període transcorregut entre el 7 i el 13 de desembre de 2022, ha dut a terme la compra de 118.319 accions pròpies segons es desglossa a  a la taula següent.

Després d'aquestes compres, la Societat té 2.090.289 accions en autocartera representatives del 2,16% del capital social.

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.