Ercros informa de la compra de 164.000 accions pròpies

Capital social
Barcelona

Com a continuació de la informació rellevant número 14 publicada l'11 de febrer de 2020, la Societat informa que, a l'empara del cinquè programa de recompra d'accions pròpies per amortitzar, durant el període transcorregut entre el 30 de març i el 9 d’abril de 2021, ha dut a terme la compra de 164.000 accions pròpies.

En l'actualitat, la Societat posseeix 584.523 accions en autocartera (0,58 %).

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.

Més informació rellevant relacionada