Ercros informa de la compra de 20.000 accions pròpies

Capital social
Barcelona

La Societat informa que, a l'empara del setè programa de recompra d'accions pròpies per amortitzar, durant el dia 27 d’octubre de 2022, ha dut a terme la compra de 20.000 accions pròpies segons es desglossa a la taula següent.

Després d'aquestes compres, la Societat té 1.108.778 accions en autocartera representatives del 1,15% del capital social.

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.

Més informació rellevant relacionada

Capital social
Barcelona,
Capital social
Barcelona,