Ercros informa de la compra de 343.500 accions pròpies

Capital social
Barcelona

La Societat informa que, a l'empara del setè programa de recompra d'accions pròpies per amortitzar, durant el període transcorregut entre el 10 i el 20 de març de 2023, ha dut a terme la compra de 343.500 accions pròpies segons es desglossa a la taula següent. 

Després d'aquestes compres, la Societat té 4.423.409 accions en autocartera representatives del 4,58% del capital social.

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.

Més informació rellevant relacionada

Capital social
Barcelona,
Capital social
Barcelona,