Ercros informa de la compra de 349.172 acciones pròpies

Capital social
Barcelona

Com a continuació de la informació rellevant número 16.755 publicada el 10 de juny de 2022, la Societat informa que, a l'empara del setè programa de recompra d'accions pròpies per amortitzar, durant el període transcorregut entre el 21 i el 29 de març de 2023, ha dut a terme la compra de 349.172 accions pròpies segons es desglossa a la taula següent.

Després d'aquestes compres, la Societat té 4.772.581 accions en autocartera representatives del 4,94% del capital social.

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.