Ercros informa de la compra de 52.500 accions pròpies

Capital social
Barcelona

La Societat informa que, a l'empara del cinquè programa de recompra d'accions pròpies per amortitzar, durant el període transcorregut entre el 14 i el 24 de maig de 2021, ha dut a terme la compra de 52.500 accions pròpies. En l'actualitat, la Societat posseeix 1.143.000 accions en autocartera (1,13%).

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.

Més informació rellevant relacionada