Ercros informa de la compra de 75.500 accions pròpies

Capital social
Barcelona

Com a continuació de la informació rellevant número 16.755, publicada el 10 de juny de 2022, la Societat informa que, a l'empara del setè programa de recompra d'accions pròpies per amortitzar, durant el període transcorregut entre el 4 i el 12 de juliol del 2022, ha dut a terme la compra de 75.500 accions pròpies, segons es desglossa a la taula següent

Actualment, la Societat té un total de 4.524.548 accions pròpies representatives del 4,48% del capital social, 4.372.048 (4,33%).

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.