Ercros informa de la compra de 76.446 accions pròpies

Capital social
Barcelona

Com a continuació de la informació rellevant número 9962 publicada l'11 de juny de 2021, la Societat informa que, a l'empara del sisè programa de recompra d'accions pròpies per amortitzar, durant el període transcorregut entre el 30 d’agost i el 7 de setembre de 2021, ha dut a terme la compra de 76.446 accions pròpies.

En l'actualitat, la Societat posseeix 1.789.871 accions en autocartera (1,77%).

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.