Ercros informa de la compra de 77.000 accions pròpies

Capital social
Barcelona

El 22 de juny del 2022 va finalitzar el sisè programa de recompra d'accions pròpies. A aquesta data, la Societat posseïa 4.372.048 accions en autocartera (4,33%) que estan en procés de ser amortitzades en execució de l'acord de reducció de capital aprovat per la junta general d'accionistes celebrada el 10 de juny de 2022.

Amb data 23 de juny de 2022 la Societat ha iniciat el setè programa de recompra d'accions pròpies per a la seva amortització amb càrrec al pay-out de 2022, i ha adquirit entre aquesta data i l'1 de juliol 77.000 accions pròpies representatives del 0,08 % del capital social.

 

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.

Més informació rellevant relacionada

Capital social
Barcelona,
Capital social
Barcelona,