Ercros informa de la compra de 84.000 accions pròpies

Capital social
Barcelona

Com a continuació del fet rellevant número 266.852 publicat el 15 de juny de 2018, la Societat informa que, a l'empara del quart programa de recompra d'accions pròpies per amortitzar, durant el període transcorregut entre el 16 i el 24 de gener de 2019, ha portat a terme la compra de 84.000 accions pròpies. En el marc d'aquest quart programa, entre el 9 de juliol i el 24 de gener de 2019, la Societat ha adquirit 1.306.802 accions pròpies.

En l'actualitat, la Societat posseeix 1.759.910 accions en autocartera (1,63 %).

A continuació presentem el desglossament de les operacions sobre accions pròpies de la Societat realitzades entre 16 i el 24 de gener de 2019:

Data

N. accions

€/acció

16/01/2019

12.000

3,576 €

17/01/2019

12.000

3,561 €

18/01/2019

12.000

3,611 €

21/01/2019

12.000

3,678 €

22/01/2019

12.000

3,672 €

23/01/2019

12.000

3,671 €

24/01/2019

12.000

3,753 €

 

S'acompanya com a annex el detall de les operacions realitzades durant l'esmentat període.

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.

Més informació rellevant relacionada