Ercros informa de la compra de 84.000 accions pròpies

Capital social
Barcelona

La Societat informa que, a l'empara del quart programa de recompra d'accions pròpies per amortitzar, durant el període transcorregut entre el 7 i el 15 de gener de 2019, ha portat a terme la compra de 84.000 accions pròpies. En el marc d'aquest quart programa, entre el 9 de juliol i el 15 de gener de 2019, la Societat ha adquirit 1.222.802 accions pròpies.

En l'actualitat, la Societat posseeix 1.675.910 accions en autocartera (1,55 %).

A continuació presentem el desglossament de les operacions sobre accions pròpies de la Societat realitzades entre 7 i el 15 de gener de 2019:

Data

N. accions

€/acció

07/01/2019

12.000

 3,282 €

08/01/2019

12.000

  3,414 €

09/01/2019

12.000

  3,492 €

10/01/2019

12.000

  3,534 €

11/01/2019

12.000

  3,691 €

14/01/2019

12.000

  3,510 €

15/01/2019

12.000

  3,506 €

 

S'acompanya com a annex el detall de les operacions realitzades durant l'esmentat període.

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.