Ercros informa de la compra de 90.000 accions pròpies

Capital social
Barcelona

Com a continuació de la informació rellevant número 16.755 publicada el 10 de juny de 2022, la Societat informa que, a l'empara del setè programa de recompra d'accions pròpies per amortitzar, durant el període transcorregut entre el 2 i el 9 d'agost de 2022, ha dut a terme la compra de 90.000 accions pròpies segons es desglossa a continuació.

Després d'aquestes compres, la Societat té 385.644 accions en autocartera representatives del 0,40% del capital social.

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.

Més informació rellevant relacionada