Ercros informa de la compra de 92.409 accions pròpies

Capital social
Barcelona

Com a continuació de la informació rellevant número 16.755 publicada el 10 de juny de 2022, la Societat informa que, a l'empara del setè programa de recompra d'accions pròpies per amortitzar, durant el període transcorregut entre el 19 i el 27 de setembre de 2022, ha dut a terme la compra de 92.409 accions pròpies segons es desglossa a a la taula següent.

Després d'aquestes compres, la Societat té 784.958 accions en autocartera representatives del 0,81% del capital social.

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.

Més informació rellevant relacionada

Capital social
Barcelona,
Capital social
Barcelona,