Ercros informa de l'inici del procés de reducció de capital

Barcelona
De conformitat amb allò que estableix l'article 228 del Reial Decret legislatiu 4/2015, del 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Mercat de Valors, Ercros, S.A. (d'ara endavant «Ercros» o «la Societat»), i amb relació als fets rellevants núm. 244.657, de l’11 de novembre de 2016, i núm. 250.058, del 28 de març de 2017, mitjançant aquest escrit, comunica el següent:
 
FET RELLEVANT


A la seva reunió celebrada el 17 de juliol de 2017, el consell d'administració d'Ercros ha acordat executar la reducció del capital social mitjançant l'amortització d'accions pròpies, aprovada en el punt segon de la junta general ordinària d'accionistes celebrada el 23 de juny de 2017.



Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.